Pagaidu aizsardzība pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/55/EK — noteikumi, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un pasākumi, lai līdzsvarotu ES valstu pūliņus

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pagaidu aizsardzības īstenošana

Noteiktām personām var liegt pagaidu aizsardzību.

Šādas personas ir:

Pagaidu aizsardzības sekas

ES valstīm ir pienākums piešķirt uzturēšanās atļauju personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība.

Atļauja ir spēkā visā aizsardzības ilgumā.

Personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība, ir šādas tiesības:

Bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ir tiesības iegūt izglītību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās ES valsts pilsoņiem.

Gadījumos, ja atsevišķiem ģimenes locekļiem ir pagaidu aizsardzība dažādās ES valstīs vai ja atsevišķi ģimenes locekļi vēl nav ES, šīm personām ir tiesības apvienoties vienā ES valstī.

Šie noteikumi atbilst Direktīvā 2013/33/ES paredzētajiem ES noteikumiem par starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju uzņemšanu.

Patvēruma pieteikumi

Personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība, ir tiesības iesniegt patvēruma pieteikumu. ES valsts, kura uzņem attiecīgo personu, ir atbildīga par pieteikuma izskatīšanu.

Tomēr valstis var nolemt, ka personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, vienlaikus nav tiesību uz patvēruma meklētāja statusu.

Tas palīdz valstīm samazināt to patvēruma sistēmas noslogojumu, piedāvājot pagaidu aizsardzību un vienlaikus atliekot patvēruma pieteikumu izskatīšanu.

Direktīva 2013/32/ES paredz kopējus ES noteikumus starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un atņemšanai.

Pagaidu aizsardzības izbeigšana

Administratīvais atbalsts

Ar direktīvu paredzētajiem pasākumiem ir pieejams atbalsts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda. Ja pārvietoto personu skaits pārsniedz ES valstu norādītās uzņemšanas spējas, Padome veic attiecīgus pasākumus, tajā skaitā iesaka sniegt papildu atbalstu attiecīgajām ES valstīm.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 7. augusta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 31. decembrim.

Direktīvā paredzētā sistēma vēl nav aktivizēta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija, t. sk. 2016. gadā pabeigts detalizēts pētījums par direktīvu:

* GALVENIE TERMINI

Noziegums pret mieru: saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tas nozīmē agresijas vai kara plānošanu, gatavošanos karam, kara uzsākšanu vai vešanu pretrunā starptautiskiem līgumiem, nolīgumiem vai garantijām, kā arī piedalīšanos kopējā plānā vai sazvērestībā jebkuras iepriekšminētās darbības īstenošanai.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001. gada 20. jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas (OV L 212, 7.8.2001., 12.–23. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60.–95. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 96.–116. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112.–142. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.03.2017