Vienāda attieksme neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2000/43/EK — vienādas attieksmes principa ieviešana neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vienādas attieksmes principa izņēmumi

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un to piemērošana

Diskriminācijas upurim ir tikai jāsniedz pieņēmums par diskrimināciju, pēc kura atbildētājam ir jāpierāda, ka diskriminācija nepastāv.

Sociālais un pilsoniskais dialogs

Vienādas attieksmes veicināšanas iestādes

ES valsis nozīmē iestādi vai iestādes, kuru uzdevums ir apkarot diskrimināciju un kuras jo īpaši atbild par palīdzības sniegšanu upuriem un neatkarīgu pētījumu veikšanu.

Padomes ieteikums

2013. gadā Padome pieņēma ieteikumu, kurā aicināts īstenot pasākumus vairākās jomās, tostarp attiecībā uz diskriminācijas novēršanu, lai stiprinātu romu integrāciju. Šī ieteikuma pamatā ir Direktīva 2000/43/EK un tajā uzsvērta šā tiesību akta praktiskā īstenošana.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2000. gada 19. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2003. gada 19. jūlijam.

KONTEKSTS

Lisabonas līgums (Līguma par Eiropas Savienības darbību 19. pants) sniedz ES juridisko pamatu, lai cīnītos pret visa veida diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

* GALVENIE TERMINI

Tiešā diskriminācija: kad salīdzināmā situācijā pret vienu personu izturas, ir izturējušies vai izturētos sliktāk nekā pret otru personu rasu vai etniskas piederības dēļ.

Netiešā diskriminācija: kad acīmredzami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse nostāda kādas rasu vai etniskas piederības personas īpaši nelabvēlīgā situācijā, salīdzinot ar citām personām, ja vien šāds noteikums, kritērijs vai prakse nav objektīvi attaisnojams ar tiesisku mērķi un ja vien tas nav proporcionāls un vajadzīgs šāda mērķa sasniegšanas līdzeklis.

Uzmākšanās: situācija, kad vērojama nevēlama ar rasu vai etnisku piederību saistīta uzvedība ar mērķi pārkāpt personas cieņu un veidot baiļpilnu, nežēlīgu, degradējošu, pazemojošu vai noziedzīgu vidi.

Pakļaušana netaisnībai: netaisnīga vai nežēlīga attieksme pret personu, kura iesniegusi sūdzību par diskrimināciju vai kura palīdz personai, kas iesniegusi sūdzību par diskrimināciju.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV L 180, 19.7.2000., 22.–26. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, piemērošana (COM(2006) 643 galīgā redakcija, 30.10.2006.)

Padomes Ieteikums (2013. gada 9. decembris) par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (OV C 378, 24.12.2013., 1.–7. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Kopīgs ziņojums par Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (“Rasu vienlīdzības direktīvas”), un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (“Nodarbinātības vienlīdzības direktīvas”), piemērošanu (COM(2014) 2 final, 17.1.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.02.2017