Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēja palīdzība krimināllietās

 

KOPSAVILKUMS:

Konvenciju par ES dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās

Padomes Akts, ar ko izstrādā Konvenciju par ES dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN AKTA MĒRĶIS?

Konvencijas mērķis iedrošināt un veicināt savstarpējo palīdzību starp tiesas, policijas un muitas iestādēm krimināllietās un uzlabot tiesu iestāžu sadarbības ātrumu un efektivitāti. Tas papildina 1959. gada Eiropas Padomes Konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās 1978. gada protokolu.

Ar aktu apstiprina konvenciju ES vārdā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Savstarpējās palīdzības pieprasījumi

Īpašas savstarpējās palīdzības formas

Telekomunikāciju pārtveršana

Īpaši noteikumi konkrētām ES dalībvalstīm

Īpaši noteikumi attiecas uz:

KOPŠ KURA LAIKA AKTS UN KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMI?

Konvencija stājās spēkā 2005. gada 23. augustā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Kontrolētās piegādes: metode, ar ko pieļauj nelikumīgu vai aizdomīgu narkotiku vai to aizstājvielu pārvešanu no vienas vai vairāku valstu teritorijām, cauri tām vai tajās, par kuru ir zināms to kompetentajās iestādēm un kuras to uzrauga, identificējot personas, kas iesaistītas nozieguma izdarīšanā.

PAMATDOKUMENTI

Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību — Padomes Deklarācija par 10. panta 9. punktu — Apvienotās Karalistes (1) deklarācija par 20. pantu (OV C 197, 12.7.2000., 3.–23. lpp.)

Padomes Akts (2000. gada 29. maijs), ar ko izstrādā Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (OV C 197, 12.7.2000., 1.–2. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Protokols, kas pievienots Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome izstrādājusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu (OV C 326, 21.11.2001., 2.–8. lpp.)

Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra Paziņojums saskaņā ar Konvencijas 30. panta 2. punktu, ko izveidojusi Padome saskaņā ar Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (OV C 197, 12.7.2000., 24. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.09.2018(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).