ES uzturēšanās atļauju forma

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 1030/2002 — vienota uzturēšanās atļauju forma ārpussavienības valstu pilsoņiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu Eiropas Savienībā (ES) likumīgi dzīvojošiem ārpussavienības valstu pilsoņiem, kā arī atļaujā iekļaujamo informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulu (EK) Nr. 380/2008 groza ar Regulu (EK) Nr. 1030/2002 attiecībā uz biometrisko identifikatoru* iekļaušanu vienotajā uzturēšanās atļauju formā.

Tā kā pašreizējais uzturēšanās atļauju formāts ir izmantots vairāk nekā 20 gadus, Regula (ES) 2017/1954 tika pieņemta.

Ar to ievieš jaunu vienoto atļauju veidni ar jaunām drošības iezīmēm, lai nepieļautu viltošanu. Attēli un teksta priekšraksti, kas ietverti Regulas (ES) 2017/1954 pielikumā aizstāj tos, kas iekļauti sākotnējās 2002. gada regulas pielikumā. ES dalībvalstīm ir 6 mēnešu pārejas periods, kuru laikā izmantot esošos uzturēšanās atļauju krājumus.

Ne uz Īriju, nedz Apvienoto Karalisti (1) šī regula nav attiecināma, un Dānija var 6 mēnešu laikā izlemt, vai šī regula ir jāpieņem likuma formā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula (EK) Nr. 1030/2002 ir spēkā no 2002. gada 15. jūnija.

Regula (ES) 2017/1954 ir piemērojama ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņem jaunos papildus tehniskos priekšrakstus par uzturēšanās atļaujām.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Biometriskie identifikatori: vienas vai vairāku personas fizisko pazīmju (pirkstu nospiedumi, sejas struktūra, acs varavīksnene), ko glabā datu nesējā, piemēram, viedkartē, svītru kodā vai dokumentā, izmantošana, lai pārbaudītu dokumenta uzrādītāja identitāti.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1030/2002 (2002. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1.–7. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1030/2002 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 1.–7. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2018(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).