Piesardzības princips

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2000) 1 galīgā redakcija) par piesardzības principu

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Piesardzības princips ir aprakstīts Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. pantā. Tā mērķis ir panākt augstāku vides aizsardzības līmeni, riska gadījumā pieņemot profilaktiskus lēmumus. Tomēr praksē šī principa darbības joma ir daudz plašāka — tā attiecas arī uz patērētāju politiku, Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem pārtikas jomā, kā arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselības aizsardzību.

Definējot šo principu, var panākt labvēlīgu ietekmi arī starptautiskā mērogā, proti, nodrošināt pietiekami augsta līmeņa vides un veselības aizsardzību starptautiskās sarunās. Tas ir atzīts vairākos starptautiskos nolīgumos, īpaši Līgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu, kas tika noslēgts Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) ietvaros.

Piesardzības principa izmantošana

Kā noteikusi Eiropas Komisija, piesardzības principu var piemērot tad, ja kādai parādībai, produktam vai procesam ir bīstama ietekme, ko konstatē ar zinātniskas un objektīvas novērtēšanas metodi, un ja novērtēšanas rezultātā nav iespējams pietiekami precīzi noteikt riska pakāpi.

Piesardzības principa izmantošana pieder pie riska analīzes vispārējā konteksta (kur līdztekus riska novērtēšanai ietilpst riska pārvaldība un paziņošana par risku) un konkrēti pie riska pārvaldības konteksta, kas atbilst lēmumu pieņemšanas posmam.

Komisija uzsver, ka piesardzības principu var piemērot tikai gadījumos, kad pastāv potenciāls risks, un ka ar to nevar attaisnot patvaļīgus lēmumus.

Piesardzības principu drīkst piemērot tikai tad, ja ir izpildīti trīs sākotnējie nosacījumi:

Piesardzības pasākumi

Atkarībā no riska pakāpes iestādes, kas atbild par riska pārvaldību, pieņem lēmumu rīkoties vai nerīkoties. Ja ir augsta riska pakāpe, var īstenot vairākas pasākumu kategorijas. Šeit ietilpst samērīgi tiesību akti, pētniecības programmu finansēšana, sabiedrības informēšanas pasākumi utt.

Kopīgas pamatnostādnes

Piesardzības principu apsver, pamatojoties uz trim konkrētiem principiem:

Turklāt ir jāpiemēro riska pārvaldības vispārējie principi, ja izmanto piesardzības principu. Šie pieci principi ir šādi:

Pierādīšanas pienākums

Parasti Eiropas patērētājiem un asociācijām, kas tos pārstāv, ir jāsniedz pierādījums apdraudējumam, ko rada tirgū laists process vai produkts, izņemot zāles, pesticīdus un pārtikas piedevas.

Tomēr, ja ir veikti pasākumi saskaņā ar piesardzības principu, ražotājam, izgatavotājam vai importētājam var pieprasīt sniegt pierādījumus apdraudējuma neesamībai. Šī iespējamība ir jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi; to nevar vienādi piemērot visiem tirgū laistiem procesiem vai produktiem.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums par piesardzības principu (COM(2000) 1 galīgā redakcija (2000. gada 2. februāris))

Pēdējo reizi atjaunots: 30.11.2016