Produktu garantijas patērētājiem

Tirgotāju, kas tirgo patēriņa preces Eiropas Savienībā (ES), pienākums ir novērst defektus, kas bijuši piegādes brīdī un kuri atklājušies divu gadu laikā. ES noteikumi garantē patērētājiem minimālo aizsardzības līmeni, jo īpaši tad, ja preces neatbilst solītajam standartam.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 99/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām

KOPSAVILKUMS

Tirgotāju, kas tirgo patēriņa preces Eiropas Savienībā (ES), pienākums ir novērst defektus, kas bijuši piegādes brīdī un kuri atklājušies divu gadu laikā. ES noteikumi garantē patērētājiem minimālo aizsardzības līmeni, jo īpaši tad, ja preces neatbilst solītajam standartam.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu saskaņo tās patērētāju līgumtiesību daļas attiecībā uz preču tirdzniecību, kas ietver juridiskās garantijas * un, mazākā mērā, komerciālās garantijas * (galvojumus).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

GALVENIE TERMINI

* Juridiskā garantija: tiesiskā aizsardzība, kas patērētājam ir pieejama, ja preces izrādās ar defektiem. Tā nav atkarīga no līguma nosacījumiem.

* Komerciālā garantija: galvotāja (bieži vien ražotāja) gatavība uzņemties personisku atbildību par noteiktiem defektiem noteiktā laika posmā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta preču pārdošanai un garantijām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 99/44/EK

7.7.1999.

1.1.2002.

OV L 171, 7.7.1999., 12.-16. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/83/ES

12.12.2011.

13.12.2013.

OV L 304, 22.11.2011., 64.-88. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (“Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1.-11. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64.-88. lpp.)

Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem (OV L 210, 7.8.1985., 29.-33. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.09.2015