Patērētāju aizsardzība pret negodīgiem līgumu noteikumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos

Direktīva (ES) 2019/2161, ar ko groza Direktīvu 93/13/EEK un Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva 93/13/EEK

Sankcijas

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS DIREKTĪVAS IR PIEMĒROJAMAS?

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 21.4.1993., 29.–34. lpp.)

Direktīvas 93/13/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta Direktīva (ES) 2019/2161 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu (OV L 328, 18.12.2019., 7.–28. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums – Pamatnostādnes par Padomes Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos interpretēšanu un piemērošanu (OV L 323, 27.9.2019., 4.–92. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss (COM(2018) 183 final, 11.4.2018.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2394 (2017. gada 12. decembris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 345, 27.12.2017., 1.–26. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.03.2020