ES kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/112/EK – ES kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pārstrādā un atceļ sākotnējo Sesto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) direktīvu, tādējādi precizējot pašlaik spēkā esošos ES tiesību aktus PVN jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

PVN piemēro visiem darījumiem, ko par samaksu ES veic nodokļu maksātājs, t. i., jebkāda persona vai iestāde, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus savas uzņēmējdarbības gaitā. Arī šādu personu importētās preces vai pakalpojumus apliek ar PVN.

Darījumi, par kuriem uzliek nodokli, ietver preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ES, preču iegādes ES iekšienē (precēm, ko piegādā un nosūta vai transportē uzņēmums vienā ES valstī uzņēmumam citā ES valstī), kā arī preču importu ES no valstīm ārpus ES.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 1. janvāra, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2008. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006.,1.–118. lpp.)

Direktīvas 2006/112/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Direktīva (ES) 2018/2057 (2018. gada 20. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz vispārējas apgrieztās maksāšanas kārtības pagaidu piemērošanu attiecībā uz preču piegādēm un pakalpojumiem, kuru vērtība pārsniedz konkrētu robežvērtību (OV L 329, 27.12.2018., 3.–7. lpp.)

Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 268, 12.10.2010., 1.–18. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2009/132/EK (2009. gada 19. oktobris), kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo importu (OV L 292, 10.11.2009., 5.–30. lpp.)

Padomes Direktīva 2008/9/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (OV L 44, 20.2.2008., 23.–28. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2007/74/EK (2007. gada 20. decembris) par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm (OV L 346, 29.12.2007., 6.–12. lpp.)

Padomes Direktīva 2006/79/EK (2006. gada 5. oktobris) par atbrīvojumu no nodokļiem, ievedot preces kā nekomerciālus sīksūtījumus no trešām valstīm (kodificēta versija) (OV L 286, 17.10.2006., 15.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.04.2019