Eiropas darba kārtība kultūrai augošas globalizācijas apstākļos

Komisija ierosina jaunu Eiropas darba kārtību kultūrai, kas atbildētu uz globalizācijas radītajiem izaicinājumiem. Šī jaunā stratēģija ir paredzēta, lai pastiprinātu kultūras sadarbību Eiropas Savienībā (ES). Tā koncentrējas uz virkni konkrētu priekšlikumu, lai īstenotu kopējo mērķu kopumu.

AKTS

Komisijas 2007. gada 10. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas darba kārtību kultūrai augošas globalizācijas apstākļos [COM(2007) 242 galīgā redakcija — Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

KOPSAVILKUMS

Kultūras nozarei ir būtiska loma tās plašās sociālās, ekonomiskās un politiskās ietekmes dēļ. Tādēļ kultūrai ir svarīga vieta Eiropas integrācijas procesā.

Pamatojoties uz šiem apsvērumiem un pēc apspriešanās ar kultūras nozares ieinteresētajām personām, Komisija ierosina jaunu Eiropas darba kārtību kultūrai, kas koncentrējas ap noteiktu skaitu mērķu. Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija ierosina arī jaunus sadarbības mehānismus ar un starp Eiropas Savienības (ES) valstīm, citiem pārvaldības līmeņiem un pilsonisko sabiedrību.

Jaunās Eiropas darba kārtības kultūrai mērķi koncentrējas uz trīs prioritātēm.

Kultūras daudzveidība un starpkultūru dialogs

Jārūpējas par kultūras daudzveidību, ievērojot atvērtību un apmaiņu starp dažādām kultūrām. No šāda skatījuma, jaunās darba kārtības mērķis ir veicināt:

Radošuma veicināšana saskaņā ar Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai

Kultūras nozares sniedz ieguldījumu Eiropas ekonomikas attīstībā, kā arī ES konkurētspējā. Piemēram, kultūras nozarē ES ir nodarbināti gandrīz pieci miljoni cilvēku. Šai jomā Komisija ierosina šādus mērķus:

Kultūra kā starptautisko attiecību būtisks elements

Saskaņā ar UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, kuru ratificējusi lielākā daļa valstu, jaunajā darba kārtībā kultūrai ir ierosināts stiprināt kultūras dimensiju kā elementu, kas nepieciešams ES ārējo sakaru nodrošināšanai. Šo prioritāti papildina vairāki pasākumi, kuru mērķis ir:

Darba metodes

Lai īstenotu savus mērķus, Komisija vēlas izveidot strukturētu dialogu kultūras jomā, sākot ar māksliniekiem un radītājiem, līdz pat kultūras nozarēm. Attiecībā uz to Komisija iesaka:

Šī jaunā kultūras stratēģija un ierosināto pasākumu kopums balstās uz ciešāku sadarbību starp ES un tās dalībvalstīm, kā atbilstošu mehānismu izmantojot atklāto koordinācijas metodi (AKM). Tā vēlas arī attīstīt strukturētu dialogu kultūras jomā.

Jauno Eiropas darba kārtību kultūrai papildina arī citas darbības, kas saistītas ar kultūras jomu, piemēram, Eiropas starpkultūru dialoga gads 2008.

Priekšvēsture

Kultūras jomā jau ir īstenotas vairākas darbības kultūras veicināšanai Eiropas līmenī, piemēram, programmas “Kultūra”, “Eiropa pilsoņiem” un MEDIA.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Darba kārtības kultūrai īstenošanu [COM(2010) 390 galīgā redakcija — Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts]. Šajā ziņojumā norādīti gūtie panākumi Eiropas un valstu līmenī attiecībā uz trim Eiropas darba kārtības kultūrai mērķiem, kā arī novērtēta pirmā pieredze, kas gūta, izmantojot jaunās darba metodes. Kultūras daudzveidības veicināšana un starpkultūru dialogs ir saistīts ar dažādiem jautājumiem un darbībām, it īpaši:

Lai veicinātu kultūru kā jaunrades katalizatoru, īstenotas vairākas iniciatīvas, it īpaši:

Kopš darba kārtības pieņemšanas kultūras veicināšana ES ārējās attiecībās ir guvusi jaunu iedvesmu, tostarp:

Pirmā pieredze liecina, ka AKM ir lietderīgs sadarbības instruments kultūras jomā. Tomēr tas nav lietots pietiekami ilgi, lai varētu izteikt galīgos secinājumus. Nākotnē sadarbība ir jāpastiprina ar piemērotām darba metodēm. Strukturētais dialogs kultūras jomā koncentrējas ap Eiropas apvienību tematiskajām platformām un Eiropas kultūras forumu. Tematiskās platformas bija it īpaši noderīgas, lai pastiprinātu dialogu jomas iekšienē. Tomēr ir jāiegulda papildu centieni, lai nākotnē panāktu mērķtiecīgāku dialogu ar pilsonisko sabiedrību.

See also

Pēdējā atjaunināšana: 14.10.2010