Piesārņojuma samazināšana no vieglajiem transportlīdzekļiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 715/2007 – transportlīdzekļu tipa apstiprinājums attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuve transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regula (EK) Nr. 715/2007:

Regula (ES) 2018/858:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regula attiecas uz vieglajiem transportlīdzekļiem, kas sver mazāk par 2,6 tonnām.

Ražotāju pienākumi:

Valsts iestādēm ir pienākums:

Komisija regulāri pārskata tiesību aktos noteiktās procedūras, testus, prasības un emisiju robežvērtības un regulāri atjaunina tos īstenošanas tiesību aktos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 3. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Piesārņojuma kontroles iekārta: mehānisms vai ierīce, kas, piemēram, attīra automašīnas izplūdes gāzes no piesārņotājiem, kuri citādi izplūstu atmosfērā.
Tipa apstiprinājums: procedūra, ar kuru sertificē, ka noteikts izstrādājums atbilst minimālam regulatīvo un tehnisko prasību kopumam.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1.–16. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 715/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1.–218. lpp.)

Komisijas Regula (ES) 2017/1151 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1.–643. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1.–160. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.10.2019