Svešzemju un vietējā areālā nesastopamas sugas

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī regula attiecas uz:

To nepiemēro:

Tajā ir norādītas visas ūdens sugas, tostarp visas tās, kas varētu izdzīvot un pavairoties.

Pasākumi, lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību

ES dalībvalstu pienākumi:

Atļaujas

Jebkurai svešzemju ūdens organismu pārvietošanai uz akvakultūru ir jāsaņem saņemošās ES dalībvalsts izsniegta atļauja. Lai iegūtu šo atļauju, akvakultūras operatoram ir jāiesniedz pieteikums, kas ietver noteiktu informāciju, tostarp:

Rutīnas pārvietošana

Ja tiek pārvietots no avota, par kuru ir zināms, ka tas nedara risku videi, kompetentā iestāde var izsniegt atļauju,ja nepieciešams, ar prasībām par karantīnu* vai eksperimentālo izlaišanu*.

Īpašā pārvietošana

Īpašas pārvietošanas gadījumā ir jāveic apkārtējās vides risku novērtējums. Ja riska līmenis ir noteikts kā vidējs vai augsts, pieteikuma iesniedzējam un attiecīgajai administrācijai ir jāizpēta, vai pastāv veidi, kā samazināt risku līdz zemam līmenim. Ja riska līmenis ir samazināts līdz zemam līmenim, kompetentā iestāde var izsniegt atļauju, ja attiecināms, ar prasībām par karantīnu, eksperimentālo izlaišanu vai uzraudzību*.

Pārvietošana, kas ietekmē kaimiņos esošās ES dalībvalstis

ES dalībvalstis, kas varētu saskarties ar ietekmi no jūras organismu pārvietošanas, ir jāinformē, un tām savi komentāri ir jānosūta Eiropas Komisijai, kas apstiprinās, atcels vai grozīs atļauju.

Reģistrs

EU dalībvalstīm ir jāuztur ieviešanas un pārvietošanas reģistrs ar visu attiecināmo informāciju. Reģistriem ir jābūt pieejamiem sabiedrībai.

Vairums ES dalībvalstu ir izveidojušas īpašu tīmekļa lapu par regulu, un reģistrs ir pieejams tajā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 1. janvāra, izņemot I un II sadaļu, kā arī 24. pantu (detalizēti norādījumi un pielāgojums tehniskajai norisei), kas piemērojami kopš 2007. gada 18. jūlija.

KONTEKSTS

Agresīvas svešzemju sugas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ cieš bioloģiskā daudzveidība vai nu ar

Šai ietekmei uz vidi ir ievērojamas ekonomiskās un sociālās sekas.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Akvakultūra: ūdens organismu audzēšana vai kultūras radīšana, izmantojot metodes, ar kurām paredzēts palielināt šo organismu produktivitāti ārpus dabiskās vides. Organismi paliek fiziskās vai juridiskās personas īpašums visā audzēšanas vai kultūras radīšanas procesā līdz ražai (ieskaitot to).
Vietējā areālā nesastopamas sugas: jebkuras ūdens sugas, kas nav sastopamas savā dabiskajā areālā bioģeogrāfisko iemeslu dēļ.
Svešzemju sugas:
Ieviešana: process, kad svešzemju sugas ar nolūku tiek pārvietotas ārpus to dabiskā areāla izmantošanai akvakultūrā.
Pārvietošana: process, kad vietējā areālā nesastopamas sugas ar nolūku tiek pārvietotas to dabiskajā areālā izmantošanai akvakultūrā uz vietu, kur tās iepriekš nav bijušas.
Karantīna: tās mērķis ir uzturēt attiecīgos organismus pilnīgā izolācijā tik ilgi, kamēr tiek izaudzēti vaislas dzīvnieki, tiek noteiktas nejauši iejauktās sugas un apstiprināta patogēnu un slimību neesamība. Karantīnas vietai ir jāatbilst detalizētās specifikācijām saskaņā ar Regulā (III pielikumā) izstrādātājiem noteikumiem.
Eksperimentāla izlaišana: ūdens organismu ierobežota daudzuma izlaišana atbilstīgi īpašiem ierobežojumiem un profilaktiskiem pasākumiem. Ārkārtas pasākumu plāns ir jāsastāda, lai attiecīgos organismus varētu izņemt vai samazināt to blīvumu, ja rodas neparedzēti riski apkārtējai videi vai vietējām populācijām.
Uzraudzība: tā ir jāveic vismaz divus gadus pēc organismu izlaišanas to jaunajā vidē, lai novērtētu, vai ietekme tika precīzi paredzēta vai pastāv papildu vai cita ietekme.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 708/2007 (2007. gada 11. jūnijs) par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā (OV L 168, 28.6.2007., 1.–17. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 708/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 535/2008 (2008. gada 13. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā (OV L 156, 14.6.2008., 6.–9. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 506/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar ko groza IV pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā (OV L 149, 7.6.2008., 36.–37. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.12.2018