Plūdu riska pārvaldība ES

Plūdi apdraud cilvēku veselību, kultūras mantojumu, ekonomiku un vidi. Tāpēc ES veido novērtēšanas, kartēšanas un plānošanas sistēmu, lai samazinātu plūdu risku Eiropā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007. gada 23. oktobris) par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību.

KOPSAVILKUMS

Plūdi apdraud cilvēku veselību, kultūras mantojumu, ekonomiku un vidi. Tāpēc ES veido novērtēšanas, kartēšanas un plānošanas sistēmu, lai samazinātu plūdu risku Eiropā.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu paredz izveidot pasākumu sistēmu plūdu riska samazināšanai ES, novērtējot plūdu risku upju baseinos un piekrastes reģionos, kartējot teritorijas, kurās iespējami būtiski plūdi, kā arī veidojot plūdu riska pārvaldības plānus, cieši sadarbojoties ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

Kaut arī plūdi ir dabas parādība, kuru nevar pilnīgi novērst, cilvēku darbība palielina plūdu varbūtību un ietekmi. Nākotnē palielināsies plūdu risks un kaitējuma apjoms, ko izraisīs klimata pārmaiņas, nepareiza upju apsaimniekošana, būvniecība plūdu apdraudētās teritorijās un cilvēku un īpašumu skaita palielināšanās šajās teritorijās.

Ņemot vērā, ka lielākā daļa upju baseinu Eiropā atrodas vairākās valstīs, rīcība ES līmenī ir efektīvāka, jo ļauj labāk novērtēt risku un koordinēt ES valstu īstenotos pasākumus.

Plašāka informācija pieejama Eiropas Komisijas ES plūdu direktīvai veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/60/EK

26.11.2007.

25.11.2009.

OV L 288, 6.11.2007., 27.-34. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.04.2015