Stratēģija jūras videi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/56/EK — ES rīcība jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvas pamatā ir esošie ES tiesību akti, un tā attiecas uz īpašiem jūras vides elementiem, kuri nav reglamentēti citās politikas jomās, piemēram, Ūdens pamatdirektīvā, Dzīvotņu direktīvā un Putnu direktīvā.

JAUNĀKĀS NORISES

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 15. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2010. gada 15. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Labs vides stāvoklis: šis termins attiezas uz daudzveidīgiem un dinamiskiem okeāniem un jūrām, kas ir tīras, veselīgas un produktīvas. Mērķis ir nodrošināt, ka jūras vide tiek saglabāta pašreizējai un turpmākajām paaudzēm.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 19.–40. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2010/477/ES (2010. gada 1. septembris) par laba jūras ūdeņu vides stāvokļa kritērijiem un metodiskajiem standartiem (OV L 232, 2.9.2010., 14.–24. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22.–61. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) īstenošanas pirmais posms. Eiropas Komisijas novērtējums un norādījumi (COM(2014) 97 final, 20.2.2014.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Inovācija jūras nozaru ekonomikā: apzināt mūsu jūru un okeānu potenciālu nodarbinātības un izaugsmes jomā (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/89/ES (2014. gada 23. jūlijs), ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru (OV L 257, 28.8.2014., 135.–145. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par progresu aizsargājamo jūras teritoriju izveidē (saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK 21. pantu) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015.)

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Starptautiskā okeānu pārvaldība — okeānu nākotnes veidošanas darba kārtība (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.02.2017