Ženēvas Konvencija par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos

 

KOPSAVILKUMS:

Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos

Lēmums 81/462/EEK par Konvencijas par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu noslēgšanu

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Gaisa pārrobežu piesārņojums lielos attālumos ir definēts kā cilvēka tieši vai netieši gaisā izdalījušās vielas, kas kaitē cilvēku veselībai vai videi citā valstī un saistībā ar kurām nav iespējams noteikt atsevišķu izmešu avotu vai avotu grupu īpatsvaru.

Konvencijai ir pievienoti astoņi atsevišķi protokoli.

Politiskā sadarbība

Konvencija uzdod līgumslēdzējām pusēm izstrādāt un īstenot atbilstīgu politiku un stratēģijas, jo īpaši gaisa kvalitātes pārvaldības sistēmas.

Līgumslēdzējas puses vienojas regulāri tikties (vismaz reizi gadā), lai novērtētu panākto progresu un apspriestu ar konvenciju saistītos jautājumus.

Zinātniskā sadarbība

Līgumslēdzējas puses vienojas veikt saskaņotus pētniecības un izstrādes pasākumus, jo īpaši ar mērķi samazināt svarīgāko gaisu piesārņojošo vielu emisijas, lai pārraudzītu un izmērītu emisiju apjomu un koncentrāciju, kā arī lai izprastu to ietekmi uz veselību un vidi.

Informācijas apmaiņa

Puses vienojas apmainīties ar informāciju, jo īpaši ar datiem par:

Sadarbība piesārņojuma pārraudzībā

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Konvencija stājās spēkā 1983. gada 16. martā, 90 dienas pēc 24. ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTI

Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos — Rezolūcija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (OV L 171, 27.6.1981., 13.–24. lpp.)

Padomes Lēmums 81/462/EEK (1981. gada 11. jūnijs) par Konvencijas par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu noslēgšanu (OV L 171, 27.6.1981., 11.–12. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2017/1757 (2017. gada 17. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā pieņemtu grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu (OV L 248, 27.9.2017., 3.–75. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2016/768 (2016. gada 21. aprīlis), ar ko akceptē grozījumus 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem (OV L 127, 18.5.2016., 8.–20. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2016/769 (2016. gada 21. aprīlis),ar ko akceptē grozījumus 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 127, 18.5.2016., 21.–31. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17.–119. lpp.)

Direktīvas 2010/75/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums 2004/259/EK (2004. gada 19. februāris), ar ko Kopienas vārdā noslēdz Protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 81, 19.3.2004., 35.–36. lpp.)

Protokols par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 1979. gada Konvencijai par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (OV L 81, 19.3.2004., 37.–71. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/507/EK (2003. gada 13. jūnijs) par Eiropas Kopienas pievienošanos protokolam par acidifikācijas, eitrofikācijas un piezemes ozona samazināšanu, kas pievienots 1979. gada konvencijai par pārrobežu gaisa piesārņojumu (OV L 179, 17.7.2003., 1.–2. lpp.)

1979. gada Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokols par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu (OV L 179, 17.7.2003., 3.–54. lpp.)

Padomes Lēmums 2001/379/EK (2001. gada 4. aprīlis), ar ko kopienas vārdā apstiprina protokolu 1979. gada konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar smagajiem metāliem (OV L 134, 17.5.2001., 40. lpp.)

Protokols 1979. gada konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar smagajiem metāliem (OV L 134, 17.5.2001., 41.–64. lpp.)

Padomes lēmums 98/686/EK (1998. gada 23. marts) par protokola noslēgšanu no Eiropas Kopienas puses pie 1979. gada Konvencijas par pārrobežu gaisa piesārņojumu lielos attālumos attiecībā uz sēra emisiju samazināšanu (OV L 326, 3.12.1998., 34. lpp.)

Protokols 1979. gada konvencijai par pārrobežu gaisa piesārņojumu lielos attālumos attiecībā uz turpmāko sēra emisiju samazināšanu (OV L 326, 3.12.1998., 35.–56. lpp.)

Padomes lēmums 93/361/EEK (1993. gada 17. maijs) par Kopienas pievienošanos 1979. gada Ženēvas Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos saistībā ar slāpekļa oksīdu emisiju un to pārrobežu plūsmu kontroli Protokolam (OV L 149, 21.6.1993., 4.–15. lpp.)

Protokols 1979. gada Konvencijai par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu attiecībā uz slāpekļa oksīdu emisiju vai to pārrobežu plūsmu kontroli (OV L 149, 21.6.1993.16.–26. lpp.)

Padomes Lēmums 86/277/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par noslēgto Protokolu 1979. gada Konvencijai par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu, kura nosaka ilgtermiņa finansējumu sadarbības programmai tāldarbīga pārrobežu gaisa piesārņotājvielu monitoringā un novērtēšanā Eiropā (EMEP) (OV L 181, 4.7.1986., 1. lpp.)

Protokols 1979. gada Konvencijai par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos par kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā ilgtermiņa finansēšanu (EMEP) (OV L 181, 4.7.1986., 2.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.09.2020