Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (Gruntsūdeņu direktīva)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvā ir noteikti:

Gruntsūdeņu ķīmiskā kvalitāte

Gruntsūdeņu ķīmisko kvalitāti uzskata par labu, ja:

Piesārņojošo vielu klātbūtne gruntsūdeņos

Piesārņojošo vielu izplūdes novēršana un ierobežošana

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 16. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2009. gada 16. janvārim.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (OV L 372, 27.12.2006., 19.–31. lpp.)

Direktīvas 2006/118/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 01.03.2017