Princips “piesārņotājs maksā” un atbildība vides jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus, kuru pamatā ir princips “piesārņotājs maksā”. Tas nozīmē, ka uzņēmums, kas nodara kaitējumu videi, atbild par to, un tam ir jāveic nepieciešamās profilaktiskās vai koriģējošās darbības un jāsedz visas ar tām saistītās izmaksas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvā kaitējums videi ir definēts kā:

Šī definīcija ietver piesārņojošo vielu emisiju gaisā (jo tā ietekmē zemes un ūdens stāvokli), iekšzemes virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos, kā arī jebkādu ģenētiski modificētu organismu apzinātu izlaišanu vidē, kā definēts Direktīvā 2001/18/EK.

Darbības joma

Ir divi iespējamie scenāriji, kad iestājas atbildība:

Izņēmumi

Izņēmumi ietver bruņotus konfliktus, dabas katastrofas, kā arī atbildību par kaitējumu videi, kam piemērojamas atsevišķas starptautiskās konvencijas (piemēram, jūras piesārņojums), un kodolenerģijas radītus draudus, uz ko attiecas Euratom līgums.

Profilaktiskas un koriģējošas darbības

Uzņēmumam ir jāapmaksā profilaktiskās un koriģējošās darbības, izņemot noteiktus gadījumus, piemēram, ja kaitējumu izraisījusi trešā persona, un tas noticis neatkarīgi no tā, ka veikti piemēroti drošības pasākumi, vai arī, ja to radījusi valsts iestādes izdotas instrukcijas ievērošana.

Īstenošana

Regula (ES) 2019/1010 par grozījumu veikšanu

Direktīvu 2019. gadā grozīja ar Regulu (ES) 2019/1010, ar kuru pielāgo un saskaņo ziņošanas pienākumus ar vidi saistītu tiesību aktu jomā. Tika ieviesti jauni noteikumi, kuri ir spēkā kopš 2019. gada 26. jūnija.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2004. gada 30. aprīļa, un ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2007. gada 30. aprīlim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/35/EK (2004. gada 21. aprīlis) par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (OV L 143, 30.4.2004., 56.–75. lpp.)

Direktīvas 2004/35/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar 18. panta 2. punktu Direktīvā 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (COM(2016) 204 final, 14.4.2016.)

Komisijas dienestu darba dokuments: Direktīvas par atbildību vides jomā REFIT novērtējums, kas pievienots dokumentam “Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar 18. panta 2. punktu Direktīvā 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu” (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.06.2020