Valstīm noteiktās maksimāli pieļaujamās emisijas dažām gaisu piesārņojošām vielām

ES ir apņēmusies nodrošināt, lai sabiedrība būtu efektīvi aizsargāta pret veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar gaisa piesārņojumu, un lai esošais piesārņojuma līmenis nekaitētu videi.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/81/EK (2001. gada 23. oktobris) par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām.

KOPSAVILKUMS

ES ir apņēmusies nodrošināt, lai sabiedrība būtu efektīvi aizsargāta pret veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar gaisa piesārņojumu, un lai esošais piesārņojuma līmenis nekaitētu videi.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to valstīm nosaka maksimāli pieļaujamās kopējās emisijas 4 piesārņojošām vielām - sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem, gaistošajiem organiskajiem savienojumiem un amonjakam. Tās var izraisīt acidifikāciju (piemēram, paskābinās jūras ūdens ķīmiskais sastāvs), ūdens un augsnes piesārņojumu (eitrofikācija) un piezemes ozona līmeņa paaugstināšanos (ozons, kas rodas, minētajām 4 piesārņojošajām vielām reaģējot ar siltumu un saules gaismu). Arī turpmāk ir nepieciešama ES rīcība, jo šīs piesārņojošās vielas rada pārrobežu piesārņojumu. Šie ierobežojumi ir starpposms virzībā uz vērienīgākiem ilgtermiņa mērķiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Gaisa piesārņojums ir starptautiska problēma, kas šķērso valstu robežas, tāpēc ES 2003. gada jūnijā pievienojās Protokolam par acidifikācijas, eitrofikācijas un piezemes ozona samazināšanu, kas pievienots 1979. gada konvencijai par pārrobežu gaisa piesārņojumu.

2013. gadā Komisija norādīja, ka Eiropas gaisa kvalitāte ir būtiski uzlabojusies, bet noteiktie mērķi joprojām nebija sasniegti. Paziņojumā Programma“Tīru gaisu Eiropā” ietverto novērtējumu papildināja tiesību aktu priekšlikumi.

Ar tiem paredzēts aizstāt sākotnējo tiesību aktu (Direktīvu 2001/81/EK), pagarināt valstīm noteiktās maksimāli pieļaujamās emisijas līdz 2020. gadam un noteikt jaunus emisiju līmeņus 2025. gadam.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta valstīm noteiktajām maksimāli pieļaujamajām emisijām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/81/EK

27.11.2001.

27.11.2002.

OV L 309, 27.11.2001., 22.-30. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

-

OV L 236, 23.9.2003., 703.-707. lpp.

Direktīva 2006/105/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006., 368.-408. lpp.

Regula (EK) Nr. 219/2009

20.4.2009.

-

OV L 87, 31.3.2009., 109.-154. lpp.

Direktīva 2013/17/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013., 193.-229. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes 2003. gada 13. jūnija Lēmums 2003/507/EK par Eiropas Kopienas pievienošanos protokolam par acidifikācijas, eitrofikācijas un piezemes ozona samazināšanu, kas pievienots 1979. gada konvencijai par pārrobežu gaisa piesārņojumu ( Oficiālais Vēstnesis L 179, 17.7.2003., 1.-2. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Programma “Tīru gaisu Eiropā” (COM(2013) 918 final,18.12.2013.).

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu (COM(2013) 920 final, 18.12.2013,).

Pēdējo reizi atjaunots: 21.05.2015