Vides informācijas pieejamība sabiedrībai

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Informācijas pieejamība pēc pieprasījuma

Aktīva izplatīšana

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 14. februāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2005. gada 14. februārim.

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Vides informācija: jebkura informācija rakstiskā, vizuālā, audio, elektroniskā vai citā formā par jautājumiem, kas minēti Direktīvas 2003/4/EK 2. panta 1. punktā.

Publiska institūcija: jo īpaši valdība vai cita valsts, reģionu vai vietējā līmeņa valsts pārvaldes iestāde, tostarp valsts padomdevējas struktūras un fiziskas personas, uz kurām attiecas šis tiesību akts. ES valstu valdības var nolemt, ka šī definīcija neaptver struktūras, kas realizē tiesu vai likumdošanas varu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26.–32. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43.–48. lpp.)

Padomes Lēmums 2005/370/EK (2005. gada 17. februāris) par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 1.–3. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13.–19. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1.–14. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.01.2017