Barselonas Konvencija par Vidusjūru aizsardzību

 

KOPSAVILKUMS:

Konvencija par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu (Barselonas Konvencija)

Konvencija par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību

Protokols par tāda piesārņojuma novēršanu Vidusjūrā, ko rada kuģi un lidaparāti (Piesārņojuma protokols)

Lēmums 77/585/EEK, ar ko noslēdz Konvenciju par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu un Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada atkritumi no kuģiem un lidaparātiem

Protokols par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem (Protokols par piesārņojumu no sauszemes avotiem)

Grozījumi protokolā par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem

Lēmums 1999/801/EK par grozījumu pieņemšanu Protokolam par Vidusjūras aizsardzību no sauszemes avotu radītā piesārņojuma

Lēmums 83/101/EEK, ar ko noslēdz Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem

Protokols par īpaši aizsargājamām teritorijām un bioloģisko daudzveidību Vidusjūras reģionā (Īpaši aizsargājamo teritoriju un bioloģiskās daudzveidības protokols)

Lēmums 84/132/EEK par protokola par īpaši aizsargājamām Vidusjūras teritorijām parakstīšanu

Lēmums 1999/800/EEK, kas attiecas uz protokola noslēgšanu par īpaši aizsargājamām teritorijām un bioloģisko dažādību Vidusjūrā un minētā protokola pielikumu akceptēšanu (Barselonas Konvencija)

Protokols par sadarbību kuģu radītā piesārņojuma novēršanā un cīņā pret ārkārtas situāciju radīto Vidusjūras piesārņojumu (Novēršanas un ārkārtas situāciju protokols)

Lēmums 2004/575/EK par protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā par sadarbību kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas jautājumos un par cīņu pret Vidusjūras piesārņojumu kritisku situāciju gadījumā Barselonas Konvencijai par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu

Protokols par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā (Kompleksas piekrastes teritorijas pārvaldības protokols)

Lēmums 2010/631/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokolu par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā

Protokols par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana (Atkrastes protokols)

Lēmums 2013/5/ES par Eiropas Savienības pievienošanos Protokolam par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana

KĀDS IR KONVENCIJAS, LĒMUMU UN PROTOKOLU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Barselonas konvencija

Konvencijas mērķi ir šādi:

Konvencijas puses apņemas:

Tā tika grozīta 1995. gadā. Galvenie grozījumi attiecas uz:

Konvencijai ir piesaistīti tālāk norādītie septiņi protokoli.

Piesārņojuma protokols

Novēršanas un ārkārtas situāciju protokols

Protokols par piesārņojumu no sauszemes avotiem

Īpaši aizsargājamo teritoriju un bioloģiskās daudzveidības protokols

Atkrastes protokols

Kaitīgo atkritumu protokols

Kompleksas piekrastes teritorijas pārvaldības protokols (KPTPP)

ES piedalās visos iepriekš minētajos protokolos, izņemot Kaitīgo atkritumu protokolu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Labs vides stāvoklis: ES Jūras stratēģijas pamatdirektīvā (Direktīva 2008/56/EK — skatīt kopsavilkumu) definēts kā jūras ūdeņu vides stāvoklis, kurā nodrošināti ekoloģiski daudzveidīgi un dinamiski okeāni un jūras, kas ir tīras, veselīgas un produktīvas sev raksturīgos apstākļos, un kurā jūras vidi izmanto ilgtspējīgi, tādējādi saglabājot izmantošanas un darbību potenciālu pašreizējām un turpmākajām paaudzēm.
kompleksa piekrastes teritoriju pārvaldība: dinamisks process, kā ilgtspējīgi pārvaldīt un izmantot piekrastes zonas, vienlaikus ņemot vērā piekrastes ekosistēmu un ainavu trauslumu, darbību un lietojuma veidu daudzveidību, to mijiedarbību, dažu darbību un lietojuma veidu orientāciju uz jūru un to ietekmi gan uz jūru, gan sauszemi.

PAMATDOKUMENTI

Konvencija par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) (OV L 240, 19.9.1977.. 3.–11. lpp.)

Konvencija par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību

Protokols par tāda piesārņojuma novēršanu Vidusjūrā, ko rada kuģi un lidaparāti (OV L 240, 19.9.1977., 12.–34. lpp.)

Padomes lēmums 77/585/EEC (1977. gada 25. jūlijs), ar ko noslēdz Konvenciju par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu un Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada atkritumi no kuģiem un lidaparātiem (OV L 240, 19.9.1977., 1.–2. lpp.)

Protokols par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem (OV L 67, 12.3.1983., 3.–18. lpp.)

Grozījumi protokolā par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem (OV L 322, 14.12.1999., 20.–31. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/801/EK (1999. gada 22. oktobris) par grozījumu pieņemšanu Protokolam par Vidusjūras aizsardzību no sauszemes avotu radītā piesārņojuma (Barselonas Konvencija) (OV L 322, 14.12.1999., 18.–31. lpp.)

Padomes Lēmums 83/101/EEK (1983. gada 28. februāris), ar ko noslēdz Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem (OV L 67, 12.3.1983., 1.–2. lpp.)

Protokols par īpaši aizsargājamām teritorijām un bioloģisko daudzveidību Vidusjūras reģionā (OV L 322, 14.12.1999., 3.–17. lpp.)

Padomes Lēmums 84/132/EEK (1984. gada 1. marts) par protokola par īpaši aizsargājamām Vidusjūras teritorijām parakstīšanu (OV L 68, 10.3.1984., 36.–37. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/800/EEK (1999. gada 22. oktobris), kas attiecas uz protokola noslēgšanu par īpaši aizsargājamām teritorijām un bioloģisko dažādību Vidusjūrā un minētā protokola pielikumu akceptēšanu (Barselonas Konvencija) (OV L 322, 14.12.1999., 1.–2. lpp.)

Protokols par sadarbību kuģu radītā piesārņojuma novēršanā un cīņā pret ārkārtas situāciju radīto Vidusjūras piesārņojumu (OV L 261, 6.8.2004., 41.–46. lpp.)

Padomes Lēmums 2004/575/EK (2004. gada 29. aprīlis) par protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā par sadarbību kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas jautājumos un par cīņu pret Vidusjūras piesārņojumu kritisku situāciju gadījumā Barselonas Konvencijai par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu (OV L 261, 6.8.2004., 40. lpp.)

Protokols par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā (OV L 34, 4.2.2009., 19.–28. lpp.)

Council Decision 2010/631/ES (2010. gada 13. septembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokolu par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā (OV L 279, 23.10.2010., 1.–2. lpp.)

Protokols par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana (OV L 4, 9.1.2013., 15.–33. lpp.)

Padomes Lēmums 2013/5/ES (2012. gada 17. decembris) par Eiropas Savienības pievienošanos Protokolam par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana (OV L 4, 9.1.2013., 13.–14. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokols par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana (OV L 187, 6.7.2013., 1. lpp.)

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā Konvencijai par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (OV L 242, 20.9.2011., 1. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.06.2020