Benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāte — sērs un svins

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/70/EK par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Benzīns

Dīzeļdegviela

SEG emisiju samazināšana

Ziņošana

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 1999. gada 1. jūlijam. ES dalībvalstīm ir jāpiemēro noteikumi kopš 2000. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Pašpiedziņas iekārtas, kas nav autotransports: daudzas un dažādas dzinēju sistēmas iekārtās, ko izmanto citiem nolūkiem, kas nav preču vai pasažieru pārvadāšana, piemēram, buldozeri, kompresori, ekskavatori vai frontālie iekrāvēji.
Ziņošana par SEG aprites cikla emisijām: ziņošana par CO2, CH4 un N2O emisijām no degvielu ieguves, apstrādes un izplatīšanas.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 58.–68. lpp.)

Direktīvas 98/70/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1.–77. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) (OV L 328, 21.12.2018., 82.–209. lpp.)

Padomes Direktīva (ES) 2015/652 (2015. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka aprēķina metodes un ziņošanas prasības, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, attiecībā uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (OV L 107, 25.4.2015., 26–67. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 1307/2014 (2014. gada 8. decembris) par zālāju ar augstu bioloģisko daudzveidību kritēriju un ģeogrāfisko apgabalu definēšanu, kas vajadzīga, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, 7.b panta 3. punkta c) apakšpunktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 17. panta 3. punkta c) apakšpunktu (OV L 351, 9.12.2014., 3–5. lpp.)

Komisijas Ieteikums 2005/27/EK (2005. gada 12. janvāris) par to, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK izpratnē attiecībā uz benzīnu un dīzeļdegvielām veido bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas pieejamību ar maksimālo sēra saturu atbilstoši līdzsvarotā ģeogrāfiskā teritorijā (OV L 15, 19.1.2005., 26.–29. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.09.2019