Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība (Natura 2000)

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Teritoriju aizsardzība (Natura 2000tīkls)

Apspriešanās procedūra

Aizsardzības mērķi un pasākumi

Plānu/projektu izvērtēšana

Sugu aizsardzība

ES valstu pienākumi:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 10. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1994. gada 10. jūnijam.

KONTEKSTS

Natura 2000 tīkls veido gandrīz vienu piektdaļu no ES sauszemes teritorijas un vairāk nekā 250 000 km2 lielu jūras teritoriju.

Skatīt arī:

* GALVENIE TERMINI

Īpaši aizsargājama dabas teritorija: Kopienā (t. i., ES) nozīmīga teritorija, ko nosaka ES valstis un kur piemēro vajadzīgos aizsardzības pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tām dabiskajām dzīvotnēm un/vai sugu populācijai, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir noteikta.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.)

Direktīvas 92/43/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Pārskats par dabas stāvokli Eiropas Savienībā. Ziņojums par Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas aptverto biotopu un sugu saglabāšanās stāvokli un tā attīstības tendencēm 2007.–2012. gada laikposmā, sagatavots saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu un Putnu direktīvas 12. pantu (COM(2015) 219 final, 20.5.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.02.2017