Zooloģisko dārzu nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 1999/22/EK par savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Nosacījumi

Direktīvā ir paredzēta prasība ES valstīm veikt pasākumus zooloģisko dārzu licenču piešķiršanai un regulāru pārbaužu veikšanai, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti to piešķiršanas nosacījumi.

Lai saņemtu darbības licenci, zooloģiskajiem dārziem ir:

Licencēšana un pārbaude

Paraugprakse

2015. gadā Eiropas Komisija publicēja ES zooloģisko dārzu direktīvas īstenošanas paraugprakses dokumentu. Tas ir izstrādāts, lai palīdzētu ES valstīm uzlabot atbilstību direktīvas prasībām pieredzes un paraugprakses piemēru apmaiņas ceļā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 9. aprīļa. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 9. aprīlim.

AKTS

Padomes Direktīva 1999/22/EK (1999. gada 29. marts) attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos (OV L 94, 9.4.1999., 24.–26. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.06.2016