OSPAR Konvencija

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 98/249/EK — attiecībā uz Konvencijas par Ziemeļaustrumatlantijas jūras vides aizsardzību noslēgšanu

Konvencija par jūras vides aizsardzību Atlantijas okeāna Ziemeļaustrumu daļā

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN KONVENCIJAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

OSPAR komisija

OSPAR darbība

Izpēte

Strīdu izšķiršanas procedūra

Pielikumi

OSPAR Konvencijā ir iekļauti pielikumi, kuri attiecas uz tālāk minētajām jomām.

ES Arktikas reģiona stratēģija

2016. gada kopīgajā paziņojumā ES tiek ieteikts:

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS UN KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMI?

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Jūras zona

Viss turpmāk minētais.

Līgumslēdzēju pušu iekšējie un teritoriālie ūdeņi.

Aiz un blakus tiem esošā jūra, kas ir piekrastes valsts jurisdikcijā tiktāl, ciktāl to atzīst starptautiskie tiesību akti.

Atklātās jūras, ietverot visu ūdeņu gultnes un jūras grunti, kas atrodas šādās robežās:

Iekšējie ūdeņi. Ūdeņi krasta virzienā no sākuma līnijas, no kuras mēra teritoriālās jūras platumu (ūdenstecēs tie sniedzas līdz saldūdens robežai (ūdensteces vieta, kur bēguma laikā un mazas saldūdens plūsmas laikā ir ievērojams sāļuma palielinājums jūras ūdens klātbūtnes dēļ)).
Piesārņojums

cilvēka tieši vai netieši veikta vielu vai enerģijas novadīšana jūras zonā, kuras sekas ir, piemēram, šādas:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 98/249/EK (1997. gada 7. oktobris) attiecībā uz Konvencijas par Ziemeļaustrumatlantijas jūras vides aizsardzību noslēgšanu (OV L 104, 3.4.1998., 1. lpp.)

Konvencija par jūras vides aizsardzību Atlantijas okeāna Ziemeļaustrumu daļā (OV L 104, 3.4.1998., 2.–21. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 19.–40. lpp.)

Direktīvas 2008/56/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei — iIntegrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku (JOIN(2016) 21 final, 27.4.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2017( 1 ) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).