Pieeja informācijai, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un iespēja vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas Konvencija)

Lēmums 2005/370/EK — Orhūsas Konvencijas noslēgšana

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

Orhūsas Konvencija sabiedrības pārstāvjiem (indivīdiem un apvienībām, kas tos pārstāv) piešķir tiesības piekļūt informācijai un piedalīties lēmumu pieņemšanā saistībā ar vides jautājumiem, kā arī griezties tiesu iestādēs, ja šādas tiesības netiek ievērotas.

Ar šo lēmumu ES vārdā apstiprina Orhūsas Konvenciju, ko 1998. gadā parakstīja Eiropas Kopiena (tagad — Eiropas Savienība (ES) un ES valstis).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs konvencijas, kura ir spēkā no 2001. gada 30. oktobra, pamatā ir premisa, ka labāka sabiedrības izpratne vides jautājumos un tās līdzdalība uzlabo vides aizsardzību. Konvencijas mērķis ir palīdzēt aizsargāt visu pašreizējo un turpmāko paaudžu cilvēku tiesības dzīvot vidē, kas atbilst šo personu veselības stāvoklim un labklājībai. Tādēļ konvencijā ir paredzēta darbība trīs jomās:

Jēdziena “valsts iestāde” definīcija konvencijas nozīmē uz ES iestādēm attiecas tādā pašā mērā kā valsts vai vietējām iestādēm.

Konvenciju parakstījušās puses vienojas piemērot šādas tiesības un pienākumus:

Vides informācijas pieejamība sabiedrībai

Konvencijā ir noteiktas konkrētas tiesības un pienākumi attiecībā uz pieeju vides informācijai, tostarp termiņi informācijas sniegšanai un iemesli, saskaņā ar kuriem valsts iestādes var atteikt lūgumu piekļūt noteikta veida informācijai.

Lūgumu piekļūt informācijai var atteikt trīs gadījumos:

Lūgumu sniegt vides informāciju var arī noraidīt, ja tās izpaušana varētu nelabvēlīgi ietekmēt valsts iestāžu procedūru konfidencialitāti, valsts aizsardzību un sabiedrisko drošību, tiesvedību un šādas informācijas konfidencialitāti:

Tā kā informācijas izpaušana var būt saistīta ar sabiedrības interesēm, visi šie noraidījuma iemesli ir jāinterpretē sašaurināti.

Paziņojumā par noraidījumu ir jānorāda šāda noraidījuma iemesli un jāinformē lūguma iesniedzējs par lietas pārsūdzēšanas iespējām.

Valsts iestādēs glabātajai informācijai ir jābūt aktuālai, un šajā nolūkā tās izveido publiski pieejamus sarakstus, reģistrus un lietas. Šajā saistībā šīs iestādes tiek rosinātas arvien plašāk izmantot elektroniskās datu bāzes, kas satur ziņojumus par vides stāvokli, tiesību aktus, nacionālos plānus un politiku, kā arī starptautiskās konvencijas.

2003. gadā ES pieņēma Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2005. gada 14. februārim.

2006. gadā ES pieņēma Regulu (EK) Nr. 1367/2006, kas paredz, ka ES iestādēm un struktūrām ir jāīsteno Orhūsas Konvencijā ietvertās saistības.

Sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā saistībā ar vidi

Konvencijas otrā daļa attiecas uz sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā. Tā ir jānodrošina ar atļaujas piešķiršanas procedūru noteiktām īpašām darbībām (galvenokārt rūpnieciskām), kas uzskaitītas konvencijas I pielikumā. Galīgais lēmums par darbības atļaušanu jāpieņem, pienācīgi ievērojot sabiedrības dalības procedūras rezultātus.

Sabiedrība lēmumu pieņemšanas procedūrā ir savlaicīgi jāinformē par šādiem aspektiem:

Procedūru termiņiem jābūt tādiem, kas nodrošina iespēju reālai sabiedrības dalībai.

Ir izstrādāta racionalizēta procedūra vides plānu un programmu izstrādei.

Konvencijā tās parakstītājas puses tiek arī aicinātas veicināt sabiedrības dalību vides politikas izstrādē, kā arī tādu standartu un tiesību aktu izstrādē, kas var būtiski ietekmēt vidi.

2003. gadā ES pieņēma Direktīvu 2003/35/EK par sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē.

2006. gadā ar Padomes Lēmumu 2006/957/EK tika ņemti vērā konvencijas grozījumi, ar kuriem palielināja sabiedrības dalību tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē. ES līmenī šo prasību jau nodrošina ar vairākiem Direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē pantiem un Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību pantiem.

Vairākas citas ES vides jomas direktīvas satur noteikumus par sabiedrība dalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanas procesos. Tās ir Direktīva 2001/42/EK un Ūdens pamatdirektīva (Direktīva 2000/60/EK).

Iespēja griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

Visām personām, kuras uzskata, ka ir aizskartas to tiesības piekļūt informācijai (piemēram, lūgums sniegt informāciju ir ignorēts, nepamatoti noraidīts vai nepietiekami atbildēts), attiecīgajos apstākļos jāspēj izmantot pārskatīšanas procedūra, kas noteikta valsts tiesību aktos.

Iespēja griezties tiesu iestādēs tiek arī nodrošināta gadījumos, ja ir pārkāpta konvencijā noteiktā dalības procedūra. Iespēja griezties tiesu iestādēs tiek arī atļauta, lai izšķirtu domstarpības saistībā ar fizisku personu vai valsts iestāžu darbību vai bezdarbību, kas pārkāpj attiecīgās valsts noteikumus vides jomā.

Noteikumus par iespēju vērsties tiesu iestādēs satur gan Direktīva 2003/4/EK, gan Direktīva 2003/35/EK. 2003. gada priekšlikumu direktīvai par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Eiropas Komisija saskaņā ar normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT) 2014. gadā atsauca.

2017. gada aprīlī Komisija pieņēma vadlīnijas par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Tajās precizēts, kā fiziskas personas un apvienības savas valsts tiesās var apstrīdēt valsts iestāžu lēmumus, darbību vai bezdarbību saistībā ar ES vides tiesību aktiem.

KOPŠ KURA LAIKA KONVENCIJA UN LĒMUMS IR PIEMĒROJAMI?

Konvencija ir piemērojama kopš 2001. gada 30. oktobra. Lēmums ir piemērojams kopš 2005. gada 17. februāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2005/370/EK (2005. gada 17. februāris) par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 1.–3. lpp.)

Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 4.–20. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas 2017. gada 28. aprīļa paziņojums — Komisijas paziņojums par tiesu pieejamību vides lietās (C(2017) 2616 final, 28.4.2017.)

Padomes Lēmums 2006/957/EK (2006. gada 18. decembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 386, 29.12.2006., 46.–49. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13.–19. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1.–23. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26.–32. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1.–39. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.03.2018