Bernes konvencija

 

KOPSAVILKUMS:

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību

Lēmums 82/72/EEK – Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību noslēgšana

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Bernes konvencija stājās spēkā 1982. gada 6. jūnijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (OV L 38, 10.2.1982., 3.–32. lpp.)

Padomes Lēmums 82/72/EEK (1981. gada 3. decembris) par to, ka jānoslēdz Konvencija par Eiropas savvaļas dzīvnieku, augu un dabisko biotopu aizsardzību (Bernes konvencija) (OV L 38, 10.2.1982., 1.–2. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 98/746/EK (1998. gada 21. decembris), ar ko Kopienas vārdā apstiprina II un III papildinājuma grozījumus Bernes Konvencijai par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību un kas pieņemts konvencijas Pastāvīgās komitejas 17. sanāksmē (OV L 358, 31.12.1998., 114. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.05.2020