Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 93/98/EEK – Eiropas Kopienas apstiprinājums attiecībā uz Bāzeles Konvenciju

Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN KONVENCIJAS MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu Eiropas Ekonomikas kopienas (tagad ES) vārdā apstiprina Bāzeles Konvenciju.

Konvencija ir visplašākais starptautiskais vides līgums par kaitīgajiem atkritumiem un citiem atkritumiem. Tās mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no nevēlamām ietekmēm, kas rodas no kaitīgo atkritumu un citu atkritumu rašanās, robežšķērsojošās transportēšanas un apsaimniekošanas.

Ar Konvenciju regulē kaitīgo atkritumu un citu atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu, kā arī pieprasa tās pusēm nodrošināt, ka šādi atkritumi tiek apsaimniekoti un likvidēti videi draudzīgā veidā.

Puses arī apņemas:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Konvencijai ir astoņi pielikumi:

Konvencijas vispārīgās saistības

Puses vienojas:

Jebkura no pusēm var noteikt papildu prasības, kas ir saskaņā ar Konvenciju.

Informācijas procedūras

Ar Konvenciju ievieš ziņošanas procedūras attiecībā uz:

Nelikumīgi pārvadājumi

Ja atkritumi tiek nelikumīgi pārvesti, Konvenciju parakstījušajām pusēm ir tie jāimportē atkārtoti.

Video draudzīga apsaimniekošana

Puses vienojas kopīgi ievērot videi draudzīgu praksi attiecībā uz kaitīgo atkritumu un citu atkritumu apsaimniekošanu.

Domstarpību izšķiršana

Pusēm ir jāizšķir visi strīdi sarunu ceļā vai ar citiem mierīgiem līdzekļiem pēc saviem ieskatiem. Ja risinājums netiek rasts, strīdu iesniedz Starptautiskajā Tiesā vai šķīrējtiesai, kas sastāv no trim pusēm.

Sekretariāts

Sekretariāts veicina sadarbību un informācijas apmaiņu starp pusēm.

Spēju veidošana

Reģionālie un apakšreģionālie centri visā pasaulē nodrošina apmācības un spēju veidošanu.

Īstenošanas tiesību akts

Konvencija ir iestrādāta ES tiesību aktos ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un tās turpmākajiem grozījumiem.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS UN KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMI?

Lēmums ir piemērojams kopš 1993. gada 1. februāra. Konvencija ir piemērojama kopš 1994. gada 8. maija.

KONTEKSTS

ES papildus ES dalībvalstīm ir daļa no Konvencijas. ES ir ratificējusi aizlieguma grozījumu, kas aizliedz atkritumu eksportēšanu uz valstīm, kas nav ESAO, lai gan šis grozījums vēl nav starptautiski stājies spēkā.

Konvencija tika apspriesta ANO Vides programmas aizbildnībā un tika pieņemta 1989. gadā.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Aizvākšana: ietver operācijas, kad notiek gala aizvākšana, vai operācijas, kad notiek resursu atjaunošana, pārstrāde, izmantošana, atkārtota tiešā izmantošana vai alternatīva izmantošana.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 93/98/EEK (1993. gada 1. februāris) par slēdzienu Kopienas vārdā attiecībā uz Konvenciju par bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroli (Bāzeles Konvencija) (OV L 39, 16.2.1993., 1.–2. lpp.)

Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu (OV L 39, 16.2.1993., 3.–22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV L 190, 12.7.2006., 1.–98. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.03.2018