Labas kvalitātes ūdens Eiropā (ES ūdens direktīva)

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2000/60/EK – tiesiskais regulējums Kopienas rīcībai ūdens politikas jomā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus, lai apturētu stāvokļa pasliktināšanos Eiropas Savienības (ES) ūdenstilpnēs un līdz 2015. gadam sasniegtu “labu stāvokli” Eiropas upēs, ezeros un gruntsūdeņos.

Konkrētāk, tā ietver:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību akti uzliek skaidri definētus pienākumus valstu iestādēm. Tām:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2000. gada 22. oktobra, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2003. gada 22. decembrim.

KONTEKSTS

Uz ūdeņiem ES aizvien vairāk attiecas nepārtraukti augošais pieprasījums pēc pietiekama daudzuma labas kvalitātes ūdens visiem mērķiem. Šīs direktīvas nolūks ir aizsargāt un uzlabot ūdens kvalitāti.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Virszemes ūdeņi: visi iekšzemes ūdeņi, izņemot gruntsūdeņus, pārejas ūdeņi un piekrastes ūdeņi.
Gruntsūdeņi: visi ūdeņi, kas atrodas zem augsnes virsmas.
Iekšējie ūdeņi: viss stāvošais vai tekošais ūdens zemes virspusē.
Pārejas ūdeņi: ūdeņi upes grīvu tuvumā, kas tuvu atrodošos piekrastes ūdeņu ietekmē daļēji ir sālsūdeņi, taču tos būtiski ietekmē saldūdens plūsmas.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.)

Direktīvas 2000/60/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (OV L 372, 27.12.2006., 19.–31. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007. gada 23. oktobris) par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (OV L 288, 6.11.2007., 27.–34. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK (2008. gada 16. decembris) par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK (OV L 348, 24.12.2008., 84.–97. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns (COM(2012) 673 final, 14.11.2012.)

Ūdens pamatdirektīva un Plūdu direktīva: veicamās darbības ES ūdens “laba stāvokļa” panākšanai un plūdu riska mazināšanai (COM(2015) 120 final, 9.3.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.09.2021