ES Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (F4E)

Ir uzsākts liela apjoma starptautisks eksperiments, kas pazīstams kā ITER , lai pierādītu, ka kodolsintēze kā enerģijas avots ir dzīvotspējīga. Lai pārvaldītu ES ieguldījumu ITER, Eiropas Savienība (ES) ir izveidojusi Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām.

AKTS

Padomes Lēmums 2007/198/Euratom (2007. gada 27. marts), ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības

KOPSAVILKUMS

Ir uzsākts liela apjoma starptautisks eksperiments, kas pazīstams kā ITER , lai pierādītu, ka kodolsintēze kā enerģijas avots ir dzīvotspējīga. Lai pārvaldītu ES ieguldījumu ITER, Eiropas Savienība (ES) ir izveidojusi Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to uz 35 gadiem no 2007. gada 19. aprīļa izveido Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (F4E). F4E atrašanās vieta ir Barselonā, Spānijā.

F4E locekļi ir Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom), ko pārstāv Eiropas Komisija, 28 ES valstis, (1) kā arī Šveice, kas noslēdza sadarbības nolīgumus ar Euratom vadāmās kodolsintēzes jomā.

Mērķi

Tie ir:

Papildus citām veicamajām darbībām Kopuzņēmuma galvenie pienākumi ir šādi:

Budžets

Euratom ieguldījums F4E 2014.-2020. gada laikposmā ir EUR 2915 miljoni.

F4E indikatīvie finanšu resursi 2007.-2041. gada laikposmā ir plānoti līdz EUR 9653 miljoniem, no kuriem Euratom ieguldījums būtu EUR 7649 miljoni (taču administratīvajām izmaksām paredzēti ne vairāk kā 15 %).

Struktūra

F4E ir juridiskas personas statuss.

F4E sastāv no:

Valde ir atbildīga par F4E darbību uzraudzību.

Atbildība un jurisdikcija

F4E līgumsaistības ir noteiktas attiecīgajā līgumā un tam piemērojamajos tiesību aktos.

ES Tiesai ir jurisdikcija attiecībā uz prasībām un apelācijām, kas iesniegtas pret F4E.

KONTEKSTS

Kodolsintēzes enerģija kopā ar atjaunojamajiem enerģijas avotiem un kodoldalīšanās enerģiju ir viena no trim fosilā kurināmā alternatīvām. Tas neapšaubāmi ir visumā visvairāk izplatītākais - jo to rada saules un citu zvaigžņu enerģija - bet arī no šiem trim nefosīlās enerģijas avotiem uz Zemes vismazāk attīstītais enerģijas avots.

Vadāmās kodolsintēzes izpētes programmas JET (Joint European Torus) projekts, ko uzsāka 1978. gadā, vairākus gadus veicināja padziļinātu izpēti kodolsintēzes enerģijas jomā. 1988. gadā uzsāktā ITER projekta attīstīšana kodolsintēzes jomā iezīmēja jaunu posmu. Tā kulminācija bija 2001. gadā, kad izstrādāja detalizētu projektu pētniecības iekārtai, kuras mērķis bija parādīt, ka pastāv iespēja izmantot kodolsintēzi kā enerģijas avotu, no kura ES varētu gūt nozīmīgu labumu jo īpaši saistībā ar energoapgādes drošības un daudzveidības nodrošināšanu ilgtermiņā.

2003. gada novembrī ES noteica Franciju par ITER uzņēmējvalsti un Kadarašu (Cadarache) par ITER atrašanās vietu.

Plašāka informācija ir pieejama kopuzņēmuma“Fusion for Energy”(F4E) tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2007/198/Euratom

19.4.2007.

-

OV L 90, 30.3.2007., 58.-72. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2013/791/Euratom

24.12.2013.

-

OV L 349, 21.12.2013., 100.-102. lpp.

Lēmums (Euratom) 2015/224

5.3.2015.

-

OV L 37, 13.2.2015., 8.-14. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.07.2015(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).