Euratom Apgādes aģentūras pārskatītie statūti

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus

Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līguma 52. pants

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to nosaka statūtus Euratom Apgādes aģentūrai (EAA), ko tiešā veidā izveidoja ar 1957. gadā pieņemto Euratom dibināšanas līgumu, lai ņemtu vērā ES valstu skaita pieaugumu, kā arī modernizētu aģentūras finanšu noteikumus un izveidotu tās galveno mītnes vietu Luksemburgā.

EAA darbības juridiskais pamats ir Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līguma 52. pants, kura mērķis ir ar kopēju piegādes politiku nodrošināt kodolmateriālu regulāru un vienlīdzīgu piegādi lietotājiem ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EAA ir ES struktūra, kas ir atbildīga par šādu resursu piedāvājumu un pieprasījumu:

EAA ir ekskluzīvas tiesības “slēgt” (t. i., apstiprināt ar parakstu) iepriekš uzskaitīto kodolmateriālu piegādes līgumus, kuru izcelsme ir gan ES, gan valstis ārpus tās. Saskaņā ar Euratom līgumu tai ir arī kodolmateriālu iegādes izvēles tiesības.

EAA ir juridiska persona (t. i., tā ir neatkarīga un patstāvīga struktūra).

Mērķi un uzdevumi

EAA:

Turklāt EAA:

EAA var arī veidot savus kodolmateriālu krājumus. Aģentūru pārrauga Komisija, kas var tai sniegt norādes un kam ir veto tiesības attiecībā uz Aģentūras lēmumiem.

Juridiskais statuss un galvenā mītnes vieta

EAA:

Ģenerāldirektors un personāls

EAA ģenerāldirektors atbild par:

Aģentūras ģenerāldirektors un EAA personāls ir Eiropas Komisijas ierēdņi, tāpēc tiem ir drošības pielaide.

Finanšu organizācija

EAA:

Mūsdienās aģentūras ieņēmumus veido vienīgi ES iemaksas.

EAA budžetu pieņem Komisija, un tas kļūst galīgs pēc ES vispārējā budžeta pieņemšanas galīgajā variantā.

Pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai EAA ir EUR 5 856 000 kapitāls, ko parakstījušas atsevišķas ES valstis. Luksemburga un Malta EAA darbībā nepiedalās.

Padomdevēju komiteja

Katra ES valsts (izņemot Luksemburgu un Maltu) atbilstīgi aģentūras statūtiem dalībai Padomdevēju komitejā izvēlas 1–4 pārstāvjus. Komitejas locekļus ieceļ, ņemot vērā viņu attiecīgās pieredzes un kompetences pakāpi tādās jomās kā kodolmateriālu tirdzniecība vai kodolenerģijas ražošana vai regulatīvie jautājumi.

Parasti EAA ģenerāldirektors komiteju sasauc divas reizes gadā. Ar to jāapspriež svarīgi lēmumi (EAA statūtos uzskaitītos jautājumos), pirms tos pieņem aģentūras ģenerāldirektors.

Komisija palīdz EAA, sniedzot atzinumus, analīzi un informāciju.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Lēmums ir piemērojams kopš 2008. gada marta, un tā pārskatītā versija pēc Horvātijas pievienošanās ES ir spēkā kopš 2013. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2008/114/EK, Euratom (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus (OV L 41, 15.2.2008., 15.–20. lpp.)

Lēmuma 2008/114/EK, Euratom turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums — II sadaļa — Normas, kas jāievēro, lai veicinātu panākumus kodolenerģētikas jomā — 6. nodaļa — Piegādes — 52. pants (OV C 203, 7.6.2016., 24. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1.–222. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.09.2018