Enerģētikas hartas nolīgums un Enerģētikas hartas protokols

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 98/181/EK, EOTK, Euratom — par to, ka Eiropas Kopienas slēdz Enerģētikas hartas nolīgumu un Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aspektiem

Starptautiskās konferences nobeiguma akts un Enerģētikas hartas konferences lēmums par Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumiem — Kopīgās deklarācijas — I pielikums: Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumi — II pielikums: Lēmumi saistībā ar Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumu pieņemšanu

Konferences par Eiropas Enerģētikas hartu nobeiguma akts — 1. pielikums: Enerģētikas hartas nolīgums — 2. pielikums: Lēmumi attiecībā uz Enerģētikas hartas nolīgumu

KĀDS IR LĒMUMA UN NOLĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Enerģētikas hartas nolīguma galvenās klauzulas attiecas uz ieguldījumu aizsardzību, energomateriālu un energoproduktu tirdzniecību, tranzītu un strīdu izšķiršanu.

Tirdzniecība, ieguldījumi un aizsardzība

Līguma noteikumi ietver:

Enerģijas resursu suverenitāte

Līgumā tiek atzītas valstu suverēnās tiesības attiecībā uz enerģijas resursiem un apstiprināts, ka tās jāizpilda, pakļaujoties un saskaņā ar starptautisko tiesību normām, neskarot enerģijas resursu pieejamības veicināšanas mērķus un to komerciālas izpētes un attīstības mērķus.

Vides aspekti

Pārredzamība

Katrā Līgumslēdzējā pusē izraugās vismaz vienu informācijas centru, kurā var griezties ar pieprasījumiem pēc informācijas par iepriekšminētajiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas lēmumiem un administratīvajiem noteikumiem attiecībā uz energomateriāliem un energoproduktiem.

Strīdu izšķiršana

Līgumā ir iekļauti noteikumi par domstarpību izšķiršanu starp iesaistītajām valstīm diplomātiskā ceļā un ad hoc šķīrējtiesā, un — ieguldījumu gadījumā — starp ieguldītāju un atlīdzināmo pusi. Ja strīdu ar ieguldītāju neizdodas atrisināt trīs mēnešu laikā, ieguldītāji var izvēlēties tā izšķiršanu:

Parakstītājas, Enerģētikas hartas konference, protokoli un deklarācijas

Izņēmumi

Līgumslēdzējas puses nedrīkst veikt nekādus ar tirdzniecību saistītus ieguldījumus, kas neatbilst 1994. gada Vispārējai vienošanai par tarifiem un tirdzniecību (VVTT), ar ko izveidoja Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), un nekas nolīgumā minētais neatbrīvo PTO dalībvalstis no nolīguma izpildes.

nolīgums neliedz nevienai parakstītājai īstenot pasākumus, kas ir:

Enerģētikas hartas protokoli

Protokols tika pieņemts saskaņā ar nolīguma noteikumiem. Tā mērķi ir šādi:

Starptautiskā Enerģētikas harta

2015. gadā vairāk nekā 65 valstis un organizācijas, tostarp ES un visas ES dalībvalstis, pieņēma un parakstīja jaunu starptautiskās Enerģētikas hartu. Šīs jaunās hartas mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk jaunu valstu, kuras vēlas sadarboties enerģētikas jomā un atzīst energoapgādes drošības nozīmi enerģijas ražošanā, tranzītā un patērējošās valstīs. Jaunā harta ir balstīta uz 1991. gada Enerģētikas hartu un to modernizē.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Enerģētikas hartas nolīgums stājās spēkā 1998. gada 16. aprīlī ar grozījumiem par noteikumiem, kas saistīti ar tirdzniecību, lai galvenokārt aizstātu atsauces uz VVTT ar PTO, ko piemēro no 1998. gada 23. jūlija.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

PAMATDOKUMENTI

Padomes un Komisijas Lēmums 98/181/EK, ECSC, EOTK (1997. gada 23. septembris) par to, ka Eiropas Kopienas slēdz Enerģētikas hartas nolīgumu un Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aspektiem (OV L 69, 9.3.1998., 1.–116. lpp.)

Starptautiskās konferences nobeiguma akts un Enerģētikas hartas konferences lēmums par Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumiem — Kopīgās deklarācijas — I pielikums: Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumi — II pielikums: Lēmumi saistībā ar Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumu pieņemšanu (OV L 252, 12.9.1998., 23.–46. lpp.)

Konferences par Eiropas Enerģētikas hartu nobeiguma akts — 1. pielikums: Enerģētikas hartas nolīgums — 2. pielikums: Lēmumi attiecībā uz Enerģētikas hartas nolīgumu (OV L 380, 31.12.1994., 24.–88. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Enerģētikas hartas konference — Noteikumi par tranzīta domstarpību risināšanu ar pušu samierināšanu (OV L 11, 16.1.1999., 39.–44. lpp.)

Padomes Lēmums 2001/595/EK (2001. gada 13. jūlijs) par Enerģētikas hartas nolīguma tirdzniecības noteikumu grozījumiem, ko slēdz Eiropas Kopiena (OV L 209, 2.8.2001., 32. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/37/EK (1998. gada 26. novembris) par nostāju, ko Eiropas Kopienai jāpieņem attiecībā uz tranzīta strīdu samierināšanas kārtības noteikumiem, kurus pieņems Enerģētikas hartas konference (OV L 11, 16.1.1999., 37.–38. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.05.2020