Biomasas kā alternatīva energoresursa izmantošanas veicināšana

Biomasa var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tās izmantošana siltumenerģijas ražošanā, elektroenerģijas ražošanā un transportam paredzētās degvielās var dažādot Eiropas Savienības (ES) energoresursu nodrošinājumu un radīt izaugsmi un nodarbinātību. Lai biomasas ieguldījums būtu efektīvs, tā jāražo ilgtspējīgā veidā.

AKTS

Komisijas paziņojums. Rīcības plāns par biomasas izmantošanu (COM(2005) 628 galīgā redakcija, 2005. gada 7. decembris).

KOPSAVILKUMS

Biomasa var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tās izmantošana siltumenerģijas ražošanā, elektroenerģijas ražošanā un transportam paredzētās degvielās var dažādot Eiropas Savienības (ES) energoresursu nodrošinājumu un radīt izaugsmi un nodarbinātību. Lai biomasas ieguldījums būtu efektīvs, tā jāražo ilgtspējīgā veidā.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izklāstīti veidi, kā palielināt biomasas enerģijas ieguvi, izveidojot iniciatīvas tās izmantošanai un novēršot šķēršļus ražošanai. Tajā izklāstīti pasākumi, lai veicinātu biomasas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, elektroenerģijas ražošanā un transportā. Tajā ir apskatīti tādi jautājumi kā apgāde, finansēšana un pētniecība. Šis rīcības plāns bija pirmais solis ceļā uz šīs nozares svarīguma uzsvēršanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šis paziņojums sekmēja turpmākas biodegvielu popularizēšanas iniciatīvas.

Ir pieņemti ilgtspējas kritēriji, lai nodrošinātu, ka biodegvielu izmantošana garantē reālu oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu un aizsargā bioloģisko daudzveidību. Šie kritēriji paredz, ka:

Saskaņā ar brīvprātīgām programmām tiek pārbaudīts, vai ražotāji atbilst ilgtspējas kritērijiem. Ja tie atbilst šādiem kritērijiem, tie var saņemt finansiālu atbalstu vai to produkcija tiek iekļauta valsts atjaunojamo energoresursu mērķu izpildē.

Atļauju piešķiršanas procedūras - praktisku ieteikumu veidā tiek sniegts atbalsts un padomi projektu attīstītājiem, NVO un valsts iestādēm, izskatot pieteikumus par biomasas ražotņu būvniecību.

Eiropas uzlaboto biodegvielu iniciatīvas “Flightpath” mērķis ir veicināt biodegvielas kā atjaunojamas alternatīvas degvielas izmantošanu gaisa kuģiem.

KONTEKSTS

Biomasa tiek iegūta no organiskām izejvielām, piemēram, kokiem, augiem un lauksaimniecības un sadzīves atkritumiem. Tās ražošana ietver virkni darbību - sākot ar izejvielu iegūšanu un beidzot ar galīgo enerģijas pārveidi. 2012. gadā biomasa un atkritumi veidoja aptuveni divas trešdaļas no visa atjaunojamo energoresursu patēriņa Eiropas Savienībā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta biomasai.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16.-62. lpp.).

Zaļā grāmata. Eiropas stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģija (COM(2006) 105 galīgā redakcija, 8.3.2006.).

Pēdējo reizi atjaunots: 12.08.2015