Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvas mērķis ir tiesību aktus par autortiesībām un blakustiesībām pielāgot tehnoloģiskajiem jauninājumiem un jo īpaši informācijas sabiedrībai, vienlaikus nodrošinot augstu intelektuālā īpašuma aizsardzības līmeni. Papildus tam ar to īsteno divus 1996. gada decembrī noslēgtus starptautiskus nolīgumus: WIPO līgumu par autortiesībām un WIPO līgumu par izpildījumu un skaņu ierakstiem.

Tā ir viena no desmit direktīvām, ieskaitot direktīvas par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem un autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu, kas kopā veido ES tiesību aktu kopumu autortiesību jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu saskaņo pamata tiesības, kas piešķirtas autoriem un blakustiesību subjektiem, (reproducēšanas tiesības, tiesības uz darbu izziņošanu un izplatīšanas tiesības) un mazākā mērā — šo tiesību izņēmumus un ierobežojumus. Ar to arī saskaņo tehnoloģisko pasākumu aizsardzību un tiesību pārvaldības informācijas aizsardzību, kā arī sankcijas un tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Reproducēšanas tiesības

ES valstis paredz ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt tiešu vai netiešu, īslaicīgu vai pastāvīgu reproducēšanu ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādā formā, pilnībā vai daļēji:

Tiesības uz darbu izziņošanu

ES valstis autoriem piešķir ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu izziņošanu, tajā skaitā savu darbu publiskošanu tā, lai sabiedrības locekļi tiem var piekļūt no pašu izvēlētas vietas pašu izvēlētā laikā.

ES valstis arī paredz ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt publiskošanu:

Izplatīšanas tiesības

Izņēmumi un ierobežojumi

Šī direktīva paredz izsmeļošu izņēmumu un ierobežojumu uzskaitījumu attiecībā uz tiesībām, lai atvieglotu aizsargāta satura izmantošanu īpašos gadījumos.

Ir obligāts izņēmums attiecībā uz reproducēšanas tiesībām noteiktu veidu pagaidu reproducēšanai, kas ir tehnoloģiska procesa neatņemama un būtiska daļa (pagaidu kopijas) un kuras mērķis ir atļaut starpnieka veiktu darba vai cita tiesību objekta pārsūtīšanu tīklā starp trešām personām.

Tiesiskā aizsardzība

Tiesību pārvaldības informācijas aizsardzība

ES valstis nodrošina tiesisku aizsardzību pret visām personām, kas bez atļaujas apzināti veic kādu no turpmāk minētajām darbībām:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 22. jūnija. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 22. decembrim.

GALVENIE TERMINI

*Fiksēšana : darbs ir jāietver datu nesējā, kas ļauj citiem to aplūkot vai kopēt (t. i., taustāmā datu nesējā, piemēram, ierakstā).

* Reprogrāfija: dokumentu un grafisko materiālu kopēšana un reproducēšana zinātniskā un praktiskā nolūkā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 22.6.2001., 10.–19. lpp.)

Direktīvas 2001/29/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 30.4.2004., 45.–86. lpp.) (IPRED). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/26/ES (2014. gada 26. februāris) par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (OV L 84, 20.3.2014., 72.–98. lpp.) (“Kolektīvās tiesību pārvaldības direktīva”)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/115/EK (2006. gada 12. decembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā (kodificēta versija) (OV L 376, 27.12.2006., 28.–35. lpp.) (“Nomas un patapinājuma direktīva”)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/84/EK (2001. gada 27. septembris) par tālākpārdošanas tiesībām par labu mākslas oriģināldarba autoram (OV L 272, 13.10.2001., 32.–36. lpp.) (“Tālākpārdošanas tiesību direktīva”)

Padomes Direktīva 93/83/EEK 1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai (OV L 248, 6.10.1993., 15.–21. lpp.) (“Satelītu un kabeļu direktīva”)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/24/EK (2009. gada 23. aprīlis) par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (Kodificēta versija) (OV L 111, 5.5.2009., 16.–22. lpp.) (“Programmatūras direktīva”)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/9/EK (1996. gada 11. marts) par datubāzu tiesisko aizsardzību (OV L 77, 27.3.1996., 20.–28. lpp.) (“Datubāzu direktīva”)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/116/EK (2006. gada 12. decembris) par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem (kodificēta versija) (OV L 372, 27.12.2006., 12.–18. lpp.) (“Termiņu direktīva”). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/28/ES (2012. gada 25. oktobris) par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem (OV L 299, 27.10.2012., 5.–12. lpp.) (“Nenosakāmu autortiesību subjektu darbu direktīva”)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2016