Biotehnoloģiskie izgudrojumi: tiesiskā aizsardzība

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/44/EK — izgudrojumu tiesiskā aizsardzība biotehnoloģijā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu saskaņo valstu patentu tiesību aktus attiecībā uz biotehnoloģiskiem izgudrojumiem.

Ar to norāda, kuri izgudrojumi ir vai nav patentējami ētisku apsvērumu dēļ.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2012. gadā Eiropas Komisija izveidoja ekspertu grupu, lai pārbaudītu patentu tiesību tehnisko attīstību un sekas biotehnoloģijas un ģenētiskās inženierijas jomā. Šī grupa palīdz Komisijai sagatavot ziņojumus, kā to nosaka Direktīva 98/44/EK.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 1998. gada 30. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2000. gada 30. jūlijam. Šobrīd šie noteikumi ir ieviesti visu ES valstu tiesību aktos.

KONTEKSTS

Izgudrojumu tiesiskā aizsardzība biotehnoloģijā

GALVENIE TERMINI

* Bioloģiskais materiāls — materiāls, kas satur ģenētisku informāciju un ir spējīgs pats vairoties vai ko var pavairot bioloģiskā sistēmā.

* Bioloģiskais process — augu un dzīvnieku ražošanas process ir pēc savas būtības bioloģisks, ja tas pilnībā sastāv tikai no dabīgām norisēm, piemēram, krustošana vai selekcija.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/44/EK (1998. gada 6. jūlijs) par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā (OV L 213, 30.7.1998., 13.–21. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2016