Eiropas ekonomisko interešu grupa

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 2137/85 — Eiropas ekonomisko interešu grupa

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EEIG ir jādibina saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

Mērķis

Grupas mērķis ir atvieglināt vai izvērst tās dalībnieku saimniecisko darbību, apkopojot resursus, darbības vai prasmes. Šādi ir paredzēts sasniegt labākus rezultātus, nekā dalībniekiem rīkojoties atsevišķi.

Dibināšana

Darbinieki

EEIG nedrīkst nodarbināt vairāk nekā 500 personu.

Paziņojuma par dibināšanu vai likvidāciju publicēšana

Kad grupu nodibina vai likvidē, ir jāpublicē paziņojums Oficiālajā Vēstnesī.

Juridiskā adrese

Grupas juridiskajai adresei ir jābūt ES teritorijā. Ievērojot īpašus noteikumus, to var mainīt no vienas ES valsts uz citu ES valsti.

Balsošanas tiesības un struktūras

Katram EEIG dalībniekam ir viena balss. Grupas dibināšanas līgumā noteiktiem dalībniekiem tomēr var piešķirt vairāk nekā vienu balsi ar noteikumu, ka nevienam atsevišķam dalībniekam nav balsu vairākums. Regulā ir paredzēti gadījumi, kad lēmumu pieņemšanā ir vajadzīgs vienprātīgs lēmums.

EEIG ir vismaz 2 struktūras:

Vadītāji uzņemas grupas saistības pret trešajām personām arī tad, ja viņu darbība neatbilst grupas mērķiem.

Peļņa

Grupas mērķis nav gūt sev peļņu. Peļņu, ko rada EEIG darbība, uzskata par tās dalībnieku peļņu un sadala viņu starpā tādās daļās, kā paredzēts grupas dibināšanas līgumā vai, ja tas nav paredzēts, vienādās daļās. Grupas darbībā gūtā peļņa vai zaudējumi apliekami ar nodokļiem tikai tad, kad tās dalībnieki to ir guvuši.

Neierobežota solidāra atbildība

Ņemot vērā brīvību veidot līgumattiecības, kas ir EEIG dibināšanas pamatā, un faktu, ka dalībniekiem nav pienākuma nodrošināt minimālo kapitālu, katrs EEIG dalībnieks ir neierobežoti solidāri atbildīgs par grupas parādiem.

KONTEKSTS

Ar šo regulu apmierina vajadzību pēc saskaņotas saimnieciskās darbības attīstības visā ES un vienota tirgus izveides, kurā tiek piedāvāti tādi paši nosacījumi kā atsevišķu valstu tirgū.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 2137/85 (1985. gada 25. jūlijs) par Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (OV L 199, 31.7.1985., 1.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.06.2016