ES Ekonomikas politikas komiteja

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2000/604/EK — Ekonomikas politikas komitejas sastāvs un statūti

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Komitejas darbs

Sastāvs un darbība

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2000. gada 12. oktobra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2000/604/EK (2000. gada 29. septembris) par Ekonomikas politikas komitejas sastāvu un statūtiem (OV L 257, 11.10.2000., 28.–31. lpp.)

Lēmuma 2000/604/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.04.2017