Iekšējais tirgus un valsts atbalsts – sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

(PSO) regulā ir izskatīts tālāk norādītais:

Darbības joma

Regula attiecas uz sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot autoceļus un dzelzceļu. Tomēr ES dalībvalstis var attiecinās sabiedrisko pasažieru transportu uz iekšzemes ūdensceļiem un valsts jūras ūdeņiem.

Sabiedriskā transporta līgumi un vispārīgi noteikumi

Sabiedriskā transporta līgumu piešķiršana

Sabiedriskā transporta līgumi dzelzceļa nozarē

Ar Regulu (ES) 2016/2338 groza šo regulu, ieviešot konkurējošas piešķiršanas principu arī sabiedriskā transporta līgumiem dzelzceļa nozarē, kas iepriekš nebija iekļauta. Tika atļauti gari pārejas periodi, lai iestādes un operatori varētu pielāgoties jaunajiem noteikumiem.

Tieši dzelzceļa līgumu piešķiršana ir iespējama izņēmuma un labi pamatotos apstākļos, it īpaši, ja:

Pārejas laikposms

Beznosacījumu, tiešās piešķiršanas dzelzceļa sabiedriskā transporta līgumus var nevarēs noslēgt pēc 2023. gada 25. decembra.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir spēkā no 2009. gada 3. decembra, izņemot 5. punktu par sabiedriskā transporta pakalpojumu piešķiršanu, kas ir spēkā no 2019. gada 3. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1.–13. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1370/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243.–374. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Paziņojums par interpretējošām vadlīnijām attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus (OV V 92, 29.3.2014., 1–21. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 01.10.2019