ES un ASV aviācijas nolīgumi

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2007/339/EK par gaisa transporta nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Piekļuve tirgum: satiksmes tiesības un komerciāli / ar darbību saistīti jautājumi

Piekļuve tirgum: īpašumtiesības un kontrole

Sadarbība regulējuma jomā

Ar nolīgumu arī stiprina sadarbību starp abām pusēm tālāk uzskaitītajās jomās.

Nolīgumā arī iekļauts skaidrs ceļvedis, kurā sniegts papildināms saraksts ar “prioritāriem punktiem” otrā posma nolīguma sarunu darba kārtībai.

Otrā posma nolīgums

2008. gadā turpinājās sarunas starp ES un ASV, un to rezultātā 2010. gadā tika parakstīts otrā posma nolīgums. Šis protokols ir veidots, pamatojoties uz pirmo nolīgumu, un ietver jaunas ieguldījumu un tirgus piekļuves iespējas. Tas arī stiprina sadarbības sistēmu tādās regulējuma jomās kā drošums, drošība, sociālie aspekti un jo sevišķi vide — šajā jomā abas puses sagatavoja īpašu kopīgu paziņojumu par vidi.

2011. gadā nolīgumam pievienojās arī Norvēģija un Islande.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Lēmums ir piemērojams kopš 2007. gada 25. aprīļa. Gaisa transporta nolīguma par provizorisku piemērošanu 25. pantā norādīts, ka puses piekrīt to piemērot no 2008. gada 30. marta.

KONTEKSTS

Pirms 2007. gada nolīguma attiecības gaisa pārvadājumu jomā ar ASV regulēja ar divpusējiem nolīgumiem starp ES valstīm un ASV. 16 ES valstis jau bija ieviesušas t. s. “atvērto debesu” nolīgumus. Tomēr šāda sadrumstalota pieeja apgrūtināja patiesa vienota tirgus izveidi.

2002. gadā Eiropa Savienības Tiesa sniedza savus spriedumus lietās, ko tai bija iesniegusi Eiropas Komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 un C-476/98). Tajos tika precizēts ES un ES valstu ārējās kompetences dalījums un precizēti vairāki jautājumi attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Rezultātā Komisija saņēma atļauju noslēgt tādu gaisa transporta nolīgumu ar ASV, kas attiektos uz ES kopumā.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

3. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem — valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija nosēsties pirmās valsts teritorijā ar gaisa kuģiem, kas ielido no pārvadātāja izcelsmes valsts.

4. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem — valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija pacelties no pirmās valsts teritorijas ar gaisa kuģiem, kas izlido uz pārvadātāja izcelsmes valsti.

5. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem — valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija nosēsties un pacelties pirmās valsts teritorijā ar gaisa kuģiem, kas ielido no ārpussavienības valsts vai izlido uz šo valsti.

7. brīvības tiesības: attiecībā uz regulārajiem starptautiskajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem —valstu savstarpēji piešķirtas tiesības vai privilēģija veikt gaisa pārvadājumus starp tās valsts teritoriju, kas piešķīrusi minētās tiesības, un jebkādu citu ārpussavienības valsti. Šīs tiesības neparedz, ka attiecīgajam pakalpojumam jābūt saistītam ar jebkādiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem uz pārvadātāja izcelsmes valsti vai no tās, vai arī jāpapildina šādi pakalpojumi.

Eiropas Kopējā gaisa telpa: ietver ES valstis, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Islandi, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 2007/339/EK (2007. gada 25. aprīlis), lai parakstītu un provizoriski piemērotu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (OV L 134, 25.5.2007., 1.–3. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 2010/465/ES (2010. gada 24. jūnijs) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (OV L 223, 25.8.2010., 1.–2. lpp.)

Protokols, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, kas parakstīts 2007. gada 25. un 30. aprīlī (OV L 223, 25.8.2010., 3.–19. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 2011/708/ES (2011. gada 16. jūnijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses; un par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Papildnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Islandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešās puses, par to, kā piemērot Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses (OV L 283, 29.10.2011., 1.–2. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.12.2016