Viesabonēšanas maksas Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 531/2012 — viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos ES

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā tiek piemērota kopš 2012. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta versija) (OV L 172, 30.6.2012., 10.–35. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 531/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2286 (2016. gada 15. decembris), kurā izklāstīti detalizēti noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz novērtējumu (OV L 344, 17.12.2016., 46.–62. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris), ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 310, 26.11.2015., 1.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.02.2018