Monreālas konvencija par gaisa pārvadātāju atbildību

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2001/539/EK par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Monreālas Konvenciju

Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvencija)

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo konvenciju ievieš visaptverošus tiesiskos principus un noteikumus, no kuriem svarīgākie ir:

ES 1997. gadā pieņēma Regulu (EK) Nr. 2027/97 (par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos), kas uzliek ES gaisa pārvadātājiem neierobežotu atbildību pasažieru nāves vai miesas bojājumu gadījumā. Ar Regulu (EK) Nr. 889/2002 groza Regulu (EK) Nr. 2027/97, piemērojot Monreālas konvencijas noteikumus visiem lidojumiem — gan vietējiem, gan starptautiskiem —, ko veic ES gaisa pārvadātāji.

KOPŠ KURA LAIKA KONVENCIJA UN LĒMUMS IR PIEMĒROJAMI?

Monreālas konvencija stājās spēkā 2003. gada 4. novembrī. Lēmums ir piemērojams kopš 2001. gada 5. aprīļa.

KONTEKSTS

1929. gada Varšavas Konvencijas, ar kuru noteica gaisa pārvadātāju atbildību par nāvi un miesas bojājumiem, un tās vēlāko grozījumu neatbilstība radīja nepieciešamību modernizēt un apvienot noteikumus par atbildību.

1999. gada maijā Starptautiskā Civilās aviācijas organizācijas līgumslēdzējas valstis panāca vienošanos modernizēt Varšavas konvencijas noteikumus, pārveidojot tos vienā juridiskā instrumentā, kas sniedz atbilstīgu kompensācijas līmeni gadījumā, ja starptautisko gaisa pārvadājumu laikā tiek nodarīts kaitējums pasažieriem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV L 194, 18.7.2001., 38. lpp.)

Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV L 194, 18.7.2001., 39.–49. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 2027/97 (1997. gada 9. oktobris) par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos (OV L 285, 17.10.1997., 1.–3. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2027/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 31.07.2018