Pilsoņu privātās dzīves nodrošināšana: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Šī Eiropas Savienības tiesību akta uzdevums ir nodrošināt pilsoņu pamattiesības un pamatbrīvības, it īpaši to, lai tiktu ievērotas tiesības uz privāto dzīvi, veicot personas datu (*) apstrādi (**) ES iestādēs un struktūrās.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

KOPSAVILKUMS

Šī Eiropas Savienības tiesību akta uzdevums ir nodrošināt pilsoņu pamattiesības un pamatbrīvības, it īpaši to, lai tiktu ievērotas tiesības uz privāto dzīvi, veicot personas datu (*) apstrādi (**) ES iestādēs un struktūrās.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Tajā paredzēti noteikumi, lai ES iestāžu un struktūru apstrādātie personas dati tiktu aizsargāti, un definētas ar to saistītās pilsoņu tiesības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Šī regula paredz ieviest Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU) - uzraudzības iestādi, kas uzrauga to, kā ES iestādes un struktūras ievēro tiesību aktus par datu aizsardzību. Ja pilsoņi uzskata, ka nav ievērotas viņu tiesības uz datu aizsardzību saskaņā ar šo regulu, viņi var iesniegt sūdzības tieši EDAU.

Katrai ES iestādei un struktūrai ir jāieceļ vismaz viens datu aizsardzības inspektors, kura uzdevums ir sadarboties ar EDAU un nodrošināt datu subjektu tiesību un brīvību nepārkāpšanu datu apstrādes laikā.

Personas dati un datu apstrāde

Saskaņā ar šo regulu un personas datu apkopošanas nolūkā šiem datiem ir jābūt:

Turpmāka personas datu apstrāde vēsturiskiem, statistiskiem vai zinātniekiem nolūkiem ir atļauta tikai tad, ja ir veikti atbilstoši aizsardzības pasākumi anonimitātes garantēšanai.

Personas datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja:

Pilsoņu tiesības

Principā aizliegts apstrādāt personas datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību arodbiedrībām, datus, kas attiecas uz veselību vai seksuālo dzīvi, kā arī datus, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, ja vien šāda apstrāde nav tieši atļauta tiesību aktos.

Saskaņā ar šo regulu pilsoņiem ir tādas tiesības ar juridisku spēku kā tiesības piekļūt ES iestāžu un struktūru rīcībā esošajiem saviem personas datiem un šos datus labot, bloķēt vai izdzēst.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2001. gada 1. februāra.

GALVENIE TERMINI

(*) Personas dati ir jebkāda informācija par identificējamo personu vai “datu subjektu” attiecībā uz viņa fizisko, garīgo, ekonomisko, kulturālo vai sociālo identitāti.

(**) Personas datu apstrāde ir darbība, kas veikta ar personas datiem, piemēram, apkopošana, uzglabāšana, lietošana, mainīšana, pārsūtīšana, izplatīšana vai izdzēšana.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 45/2001

1.2.2001.

-

OV L 8, 12.01.2001., 1.-22. lpp.

Labojums

-

-

OV L 164, 26.6.2007., 36.-36. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas lēmums 2008/597/EK (2008. gada 3. jūnijs), ar kuru pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības inspektoru saskaņā ar 24. panta 8. punktu Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti ( Oficiālais Vēstnesis L 193, 22.7.2008., 7.-11. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( Oficiālais Vēstnesis L 281, 23.11.1995., 31.-50. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 12.06.2015