Ostas iekārtas, kas paredzētas kuģu atkritumiem un kravu atliekām

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu uzlabo kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanas iekārtu pieejamību un izmantojumu ostās.

Ar to arī pieņem izpildes režīmu, kas ietver inspekciju sistēmu un informācijas apmaiņas sistēmu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva attiecas uz:

ES valstīm ir jānodrošina, ka uzņemšanas iekārtas ostās:

Atkritumu uzņemšana un apstrāde

Katrā ostā ir jāsagatavo atkritumu uzņemšanas un apstrādes plāns. Šie plāni ir jāapstiprina un jānovērtē attiecīgajai ES valstij. Plāni jāapstiprina atkārtoti vismaz reizi 3 gados.

Paziņošana

Tāda kuģa kapteinim (kas nav zvejas kuģis vai izklaides kuģis, kuram atļauts vest ne vairāk par 12 pasažieriem), kas dodas uz ES ostu, ir jāsniedz noteikta informācija, jo īpaši:

Nodošana

Kuģu atkritumi ir jānodod ostas uzņemšanas iestādei pirms došanās prom no ES ostas, izņemot gadījumus, kad kapteinis var pierādīt, ka uz kuģa ir pietiekams tilpums atkritumu uzglabāšanai līdz paredzētajai galamērķa ostai. Tomēr arī šajā gadījumā ES valsts var pieprasīt, lai kuģi nodod atkritumus pirms izbraukšanas no ostas, ja tai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka:

Pārbaudes

Kuģiem, kuri piestāj ES ostā, piemēro 25 % minimālo pārbaužu prasību. ES valstīm īpaša uzmanība jāpievērš kuģiem:

Maksa par atkritumiem

Ostām ir jāizveido izmaksu segšanas sistēmas, lai veicinātu atkritumu nodošanu sauszemē un novērstu to izkraušanu jūrā. Visi kuģi, kas piestāj ES ostā, sedz izdevumu būtisku daļu (ko Eiropas Komisija noteikusi 30 % līmenī) neatkarīgi no tā, vai tie faktiski lieto attiecīgās iekārtas. Maksa var atšķirties atkarībā no kuģa kategorijas, veida un lieluma. Maksu var arī samazināt, ja ekoloģiskā aspektā kuģa apsaimniekošana, konstrukcija, ekipējums un darbība ir tāda, ka kuģa kapteinis var pierādīt, ka kuģis rada atkritumus nelielos daudzumos.

Īstenošana

Direktīvas īstenošanas galīgā novērtējuma pētījumā, ko Komisija publicēja 2015. gadā, tika konstatēts, ka tā ir bijusi daļēji efektīva, lietderīga un saskaņota. Tajā arī tika noteiktas vairākas problēmas, kuras varētu risināt, pārskatot direktīvu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2000. gada 28. decembra. ES valstīm tā bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2002. gada 28. decembrim.

KONTEKSTS

Jūras vides aizsardzību var uzlabot, samazinot kuģu atkritumu un kravu atlieku izkraušanu jūrā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/59/EK (2000. gada 27. novembris) par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai. Komisijas deklarācija (OV L 332, 28.12.2000., 81.–90. lpp.).

Direktīvas 2000/59/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.02.2016