Aviopasažieru tiesības ES iekāpšanas atteikuma, lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt pasažieru augstu aizsardzības līmeni, paredzot kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo regulu piemēro:

To piemēro ar noteikumu, ka pasažieriem ir apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi, izņemot atcelšanas gadījumus, ierodas uz reģistrāciju iepriekš norādītā laikā, vai, ja laiks nav norādīts, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms norādītā izlidošanas laika. Regulā ir paredzētas pasažieru tiesības šādās situācijās:

To nepiemēro pasažieriem, kas ceļo:

Iekāpšanas atteikums

Ja gaisa pārvadātājs kādu iemeslu dēļ plāno atteikt iekāpšanu uz kādu reisu, tas vispirms aicina brīvprātīgos atteikties no rezervētajām biļetēm un saņemt noteiktu atlīdzinājumu. Ja piesakās nepietiekams skaits brīvprātīgo, lai varētu notikt iekāpšana, gaisa pārvadātājs var pasažieriem pret to gribu atteikt iekāpšanu, izmaksājot kompensāciju.

Gaisa pārvadātāji vispirms pārvadā personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personas, kas tās pavada.

Ja atceļ lidojumu vai atsaka iekāpšanu, attiecīgajiem pasažieriem ir:

Kavēšanās

Ar šo regulu ievieš trīs līmeņu sistēmu:

Lūgumā sniegt prejudiciālo nolēmumu (apvienotās lietas C-402/07 un C-432/07) Eiropas Savienības Tiesa precizēja, ka gadījumā, ja pasažieri sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc sākotnēji paredzētā laika (piemēram, pasažieri, kuru lidojumi tikuši atcelti), tie no gaisa pārvadātāja var prasīt vienotas likmes kompensāciju, ja vien kavējumu nav izraisījuši ārkārtēji apstākļi. Attiecībā uz kompensācijas tiesību izmantošanu un saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes principu uzskatāms, ka kavēto lidojumu pasažieru situācija nekādā veidā neatšķiras no atcelto lidojumu pasažieru situācijas, kuri informēti par lidojuma atcelšanu “tikai brīdī, kad tie ierodas lidostā”, jo šādiem pasažieriem ir radītas līdzīgas neērtības, proti, laika zudums.

Atcelšana

Lidojuma atcelšanas gadījumā attiecīgajiem pasažieriem ir:

Kompensācija

Kompensācija ir izmaksājama, ja pasažieris nav pietiekami laicīgi brīdināts par atcelšanu. Tomēr tā nav jāizmaksā, ja pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma atcelšana notiek ārkārtējos apstākļos, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus.

Lielāka un mazāka komforta apstākļi

Ja gaisa pārvadātājs izvieto pasažieri zemākas klases vietā, nekā to paredz pasažiera iegādātā biļete, tas septiņās dienās saņem šādu atlīdzību:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 17. februāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 17.2.2004., 1.–8. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2009. gada 19. novembrī. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon un Alana Sturgeon pret Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) un Stefan Böck un Cornelia Lepuschitz pret Air France SA (C-432/07). Lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesgerichtshof — Vācija un Handelsgericht Wien — Austrija. Gaisa transports — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 2. panta l) punkts, 5., 6. un 7. pants — Lidojuma “kavēšanās” un “atcelšanas” jēdziens — Tiesības uz kompensāciju kavēšanās gadījumā — “Ārkārtēju apstākļu” jēdziens. Apvienotās lietas C-402/07 un C-432/07.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.06.2020