Ostu infrastruktūra: ostu aizsardzības pastiprināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2005/65/EK par ostu aizsardzības pastiprināšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz cilvēkiem, infrastruktūru un iekārtām (tostarp transporta līdzekļiem) ostās un blakus esošajās teritorijās.

Ostas aizsardzības iestāde un aizsardzības plāni

Aizsardzības līmeņi

Par ostas aizsardzību atbildīgā amatpersona

Attiecīgajai dalībvalstij katrai ostai jāapstiprina par ostas aizsardzību atbildīgā amatpersona.

Katrai ostai, ja iespējams, jābūt atsevišķai par ostas aizsardzību atbildīgajai amatpersonai. Tomēr, ja nepieciešams, var būt kopēja par aizsardzību atbildīgā amatpersona.

Šīs amatpersonas veic kontaktpersonas pienākumus ar ostas aizsardzību saistītajos jautājumos, un tām jābūt pietiekamām pilnvarām un vietējām zināšanām, lai pienācīgi nodrošinātu un koordinētu ostas aizsardzības novērtēšanu un ostas aizsardzības plānu izveidi, atjaunināšanu un pārraudzību.

Pārskatīšana

ES dalībvalstīm jānodrošina ostas aizsardzības novērtējumu un plānu pārskatīšana ik reizi, kad notiek ar drošību saistītas izmaiņas, bet ne retāk kā reizi piecos gados.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2005. gada 15. decembra, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2007. gada 15. jūnijam.

KONTEKSTS

Reaģējot uz vīrusa Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

Komisijas paziņojums — vadlīnijas par veselības aizsardzību, repatriāciju un ceļošanas pasākumiem jūrniekiem, pasažieriem un citām personām uz kuģiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK (2005. gada 26. oktobris) par ostu aizsardzības pastiprināšanu (OV L 310, 25.11.2005., 28.–39. lpp.)

Direktīvas 2005/65/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Novērtējuma ziņojums par ostu drošības stiprināšanas direktīvas īstenošanu (COM(2009)002 galīgā redakcija, 20.1.2009.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 324/2008 (2008. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka pārskatītas procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai jūras satiksmes drošības jomā (OV L 98, 10.4.2008., 5.–10. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.05.2020