Civiltiesiskā atbildība par eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem: Bunkuru konvencija

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2002/762/EK, ar ko ES valstīm atļauj parakstīt, ratificēt vai pievienoties Bunkuru konvencijai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to ES valstīm atļauj parakstīt, ratificēt vai pievienoties 2001. gada Starptautiskajai konvencijai par civiltiesisko atbildību attiecībā uz bunkuru eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem (Bunkuru konvencija).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Bunkuru konvencija tika pieņemta Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) aizgādnībā, lai nodrošinātu adekvātu, tūlītēju un efektīvu kompensāciju personām par postījumiem, ko izraisījusi kuģu bunkuros esošu tādu naftas produktu noplūde, kurus izmanto par kuģu degvielu.

Atbilstība ES noteikumiem

Piemērošanas joma

Šī konvencija attiecas uz:

Tā neattiecas uz kara kuģiem, jūras kara flotes palīgkuģiem vai citiem kuģiem, kas pieder valstij. Tomēr jebkura konvencijas dalībvalsts var nolemt piemērot konvenciju šāda veida kuģiem.

Kuģa īpašnieka civiltiesiskā atbildība

Kuģa īpašnieks negadījuma brīdī ir atbildīgs par visiem postījumiem, ko izraisījis tam piederošā kuģa bunkurā esošās eļļas izraisītais piesārņojums. Tomēr kuģa īpašnieks ir atbrīvots no atbildības, ja tas var pierādīt, ka:

Obligātā apdrošināšana vai finansiāls nodrošinājums

Jurisdikcija un spriedumu izpilde

Termiņi

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMA?

Ar šo Padomes lēmumu ES valstis tika aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai iespēju robežās deponētu savus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus līdz 2006. gada 30. jūnijam.

REZULTĀTS

Uz 2015. gadu visas 28 ES valstis ir ratificējušas/pievienojušās konvencijai, kā to nosaka Padomes lēmums.

AKTS

Padomes Lēmums 2002/762/EK (2002. gada 19. septembris), ar ko dalībvalstīm atļauj Kopienas interesēs parakstīt, ratificēt vai pievienoties 2001. gada Starptautiskajai konvencijai par civiltiesisko atbildību attiecībā uz bunkuru eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem (Bunkuru konvencija) (OV L 256, 25.9.2002., 7.–8. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1.–32. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2016