Dzelzceļa pasažieru tiesības

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir noteikt dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumus, lai tos aizsargātu, jo īpaši gadījumā, ja ir būtiski apdraudēta dzelzceļa pasažieru pakalpojumu sniegšana, kā arī uzlabot dzelzceļa pasažieru pakalpojumu efektivitāti un pievilcību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Pasažieru tiesības

Dzelzceļa pasažieriem ir tālāk aprakstītās pamattiesības.

Pārvadājuma līgums un informācija

Pasažieriem ir jāsniedz skaidra un viegli pieejama informācija:

Informācijai, ko sniedz invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, jābūt pieejamā formātā.

Kavējumi un atcelti reisi

Ja kavējums ierasties paredzētajā galapunktā ir ilgāks par 60 minūtēm, pasažieriem ir tiesības:

Ja pasažieri izvēlas nevis saņemt kompensāciju, bet gan turpināt braucienu, tie var pieprasīt minimālo kompensāciju pa kavēšanos, kas ir līdzvērtīga:

Ja ierašanās vai atiešana ir kavēta ilgāk par 60 minūtēm, pasažieriem ir tiesības uz:

Invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Tiesību akti par ES dzelzceļa pasažieru tiesībām invalīdiem un personām ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošina tādas iespējas ceļošanai pa dzelzceļu, kas ir līdzvērtīgas ar pārējo cilvēku iespējām. Tādējādi regulā šādām personām ir noteiktas šādas tiesības:

Drošība, sūdzības un pakalpojumu kvalitāte

Tiesību akta izpilde ES valstīs

ES valstis norīko struktūru vai struktūras, kas atbild par šīs regulas izpildi. Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkurai no šīm struktūrām, ja tie uzskata, ka nav ievērotas viņu tiesības.

ES valstīm ir jānosaka efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 3. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14.–41. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1371/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) (OV L 343, 14.12.2012., 32.–77. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Paziņojums — Skaidrojošas pamatnostādnes par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV C 220, 4.7.2015., 1.–10. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Atbrīvojumi, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (COM(2015) 117 final, 11.3.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.03.2020