Eiropas Banku komiteja

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2004/10/EK, ar ko izveido Eiropas Banku komiteju

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Banku komiteju (EBK) — padomdevēju komiteju, kura atbalsta un konsultē Eiropas Komisiju par politikas jautājumiem saistībā ar banku darbību Eiropas Savienībā (ES). EBK ir tiešā veidā saistīta ar Komisiju un palīdz tai pieņemt ES direktīvu un regulu īstenošanas pasākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzdevumi

Sastāvs

Reglaments

EBK 2014. gadā grozīja savu reglamentu. Tas reglamentē, piemēram, šādus aspektus:

Ar EBK aizstāja līdzšinējo Banku padomdevēju komiteju.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2005. gada 13. aprīļa (datums, kurā stājās spēkā Direktīva 2005/1/EK, ar kuru cita starpā ar EBK aizstāja Banku padomdevēju komiteju).

KONTEKSTS

Plašāka informācija par EBK darbu:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Lēmums 2004/10/EK (2003. gada 5. novembris), ar ko izveido Eiropas Banku komiteju (OV L 3, 7.1.2004., 36.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/1/EK (2005. gada 9. marts), ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru (OV L 79, 24.3.2005., 9.–17. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.10.2016