Noteikumi, kas piemērojami publiskajiem būvdarbu līgumiem, publiskajiem piegādes līgumiem un publiskajiem pakalpojumu līgumiem

Šī tiesību akta mērķis ir nodrošināt atvērtu publiskā iepirkuma tirgu un godīgu noteikumu piemērošanu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2004/18/EK nosaka Eiropas Savienības (ES) noteikumus attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem. Tās mērķis ir nodrošināt, ka publiskā iepirkuma process ir godīgs un atvērts pretendentiem no visas ES.

Darbības joma

Šis tiesību akts ir piemērojams lielākajai daļai publisko līgumu, izņemot līgumus par komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde, transports, enerģētika un pasta pakalpojumi, telekomunikācijas, pakalpojumu koncesijas (piemēram, esošas autostāvvietas ekspluatācija) un noteiktus aizsardzības un drošības līgumus.

4 procedūru veidi

Pārredzamība

To nodrošina, publicējot paziņojumus par publiskajiem līgumiem ES Oficiālajā Vēstnesī un TED datubāzē, kā arī valstu līmenī. Visās publikācijās ietver identisku informāciju, lai neradītu priekšrocības nevienam pretendentam. Publikācijās ietver, piemēram, šādu informāciju:

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgumu slēgšanas tiesības piešķir par:

Robežvērtības

Robežvērtības ir piemērojamas visiem publiskajiem līgumiem, kuru vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību. Robežvērtības aprēķina reizi 2 gados.

2014. gada 1. janvārī galvenās robežvērtības iepirkuma līgumiem par publiskajiem būvdarbiem, piegādi un pakalpojumiem ir grozītas ar Regulu (ES) Nr. 1336/2013, un tās ir šādas:

Centrālās pārvaldes iestādes

Piegādes līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestādes, kasdarbojas aizsardzības jomā : (i) V pielikumā uzskaitītajiem produktiem: EUR 134 000; (ii) citiem produktiem: EUR 207 000.

Centrālās pārvaldes iestāžu padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes

Direktīva 2004/18/EK paliek spēkā līdz 18.4.2016., kad spēkā stāsies jauna direktīva (Direktīva 2014/24/ES), kas to aizstāj.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 30.4.2004., 114.–240. lpp.)

Direktīvas 2004/18/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV L 134, 30.4.2004., 1.–113. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.09.2015