Kopēja publiskā iepirkuma vārdnīca

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2195/2002 par ES kopējo publiskā iepirkuma vārdnīcu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2195/2002 (2002. gada 5. novembris) par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) (OV L 340, 16.12.2002., 1.–562. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2195/2002 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 2151/2003 (2003. gada 16. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) (OV L 329, 17.12.2003., 1.–270. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 451/2008 (2008. gada 23. aprīlis), ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 (OV L 145, 4.6.2008., 65.–226. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016