Publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana: izskatīšanas procedūras

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 89/665/EEK par izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā nosaka, ka ES valstīm ir pienākums nodrošināt, lai lēmumi attiecībā uz publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kā arī šajā kontekstā pieņemtie sākotnējie lēmumi par procedūru, tiek izskatīti ātri un efektīvi gadījumos, kad ar šādiem lēmumiem ir pārkāpti ES tiesību akti publiskā iepirkuma jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1990. gada 3. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 21. decembrim.

KONTEKSTS

AKTS

Padomes Direktīva 89/665/EEK (1989. gada 21. decembris) par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (OV L 395, 30.12.1989., 33.–35. lpp.)

Direktīvas 89/665/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai (kas ietver tikai grozījumus līdz Direktīvas 2007/66/EK pieņemšanai ieskaitot) ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 92/13/EEK (1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (OV L 76, 23.3.1992., 14.–20. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar kuru atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.03.2016