Konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikā

Lai nodrošinātu augsta līmeņa sabiedrības veselību, šajā tiesību aktā Eiropas Savienība nosaka noteiktu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikā. Piesārņotāji ir vielas, kas nav apzināti pievienotas pārtikai, taču tajā ir nonākušas ražošanas, iepakošanas, transportēšanas u. c. procesu laikā.

AKTS

Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos.

KOPSAVILKUMS

Lai nodrošinātu augsta līmeņa sabiedrības veselību, šajā tiesību aktā Eiropas Savienība nosaka noteiktu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikā. Piesārņotāji ir vielas, kas nav apzināti pievienotas pārtikai, taču tajā ir nonākušas ražošanas, iepakošanas, transportēšanas u. c. procesu laikā.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu nosaka noteiktu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikā, jo īpaši, lai aizsargātu visjutīgākās iedzīvotāju grupas, t. i., bērnus, gados vecākus cilvēkus un grūtnieces.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Tiesību akts attiecas uz šādiem piesārņotājiem:

Ierobežojumi

Pārtiku, kurā piesārņotāju koncentrācija pārsniedz tiesību akta pielikumā norādīto līmeni, nedrīkst tirgot. Šī koncentrācija attiecas uz pārtikas ēdamo daļu, kā arī saliktiem vai pārstrādātiem, žāvētiem vai atšķaidītiem pārtikas produktiem.

Ar šo regulu arī nosaka piesārņotāju zemāko maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kas ir saprātīgi sasniedzama, ievērojot labu ražošanas praksi vai labu lauksaimniecības praksi (ALARA - zemākais saprātīgi sasniedzamais līmenis).

Jaukšanas aizliegums

Marķēšana

Zemesriekstiem, citām eļļas augu sēklām, riekstiem, žāvētiem augļiem, rīsiem un kukurūzai, kas pirms lietošanas uzturā jāšķiro vai citādi fiziski jāapstrādā, jābūt marķējumam ar norādi, ka “produktu pakļaus šķirošanai vai citai fiziskai apstrādei, lai mazinātu aflatoksīnu piesārņojumu, pirms tos lieto uzturā vai kā sastāvdaļu pārtikas produktos”.

Uz zemesriekstu, citu eļļas augu sēklu, no eļļas augu sēklām iegūtu produktu un graudaugu marķējuma ir jānorāda to izlietojums un partijas identifikācijas kods.

Izņēmumi

Atsevišķās ES valstīs ir pieļaujama maksimālās dioksīnu un PHD koncentrācijas pārsniegšana dažām Baltijas jūras reģiona izcelsmes zivju sugām, kas paredzētas patēriņam to teritorijā. Uz šādu produktu marķējuma ir jānorāda potenciālie riski patērētāju veselībai.

Pārbaudes

ES valstīm ir jāveic nitrātu koncentrācijas pārbaudes dārzeņiem, kuros tie var būt ievērojamā koncentrācijā (jo īpaši zaļajiem lapu dārzeņiem). Iegūtie rezultāti ir jānosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA).

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2007. gada 9. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta piesārņotājiem pārtikā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1881/2006

9.1.2007.

Piemērojama no 1.3.2007.

OV L 364, 20.12.2006., 5.-24. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1126/2007

30.9.2007.

-

OV L 255, 29.9.2007., 14.-17. lpp.

Regula (EK) Nr. 629/2008

23.7.2008.

-

OV L 173, 3.7.2008., 6.-9. lpp.

Regula (EK) Nr. 165/2010

9.3.2010.

-

OV L 50, 27.2.2010., 8.-12. lpp.

Regula (ES) Nr. 420/2011

20.5.2011.

-

OV L 111, 30.4.2011., 3.-6. lpp.

Regula (ES) Nr. 1258/2011

23.12.2011.

-

OV L 320, 3.12.2011., 15.-17. lpp.

Regula (ES) Nr. 1259/2011

23.12.2011.

-

OV L 320, 3.12.2011., 18.-23. lpp.

Regula (ES) Nr. 594/2012

26.7.2012.

-

OV L 176, 6.7.2012., 43.-45. lpp.

Regula (ES) Nr. 1058/2012

3.12.2012.

-

OV L 313, 13.11.2012., 14.-15. lpp.

Regula (ES) Nr. 1067/2013

20.11.2013.

-

OV L 289, 31.10.2013., 56.-57. lpp.

Regula (ES) Nr. 212/2014

27.3.2014.

-

OV L 67, 7.3.2014., 3.-4. lpp.

Regula (ES) Nr. 362/2014

30.4.2014.

-

OV L 107, 10.4.2014., 56.-56. lpp.

Regula (ES) Nr. 488/2014

2.6.2014.

-

OV L 138, 13.5.2014., 75.-79. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1.-3. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 20.04.2015